Μετατροπή USDZ σε PLY μέσω C#

Εξαγωγή USDZ και άλλων 3D αρχείων χρησιμοποιώντας .NET Framework, .NET Core και Mono

Εξαγωγή σκηνής USDZ ως PLY με C#

  1. Φόρτωση αρχείου USDZ χρησιμοποιώντας έναν κατασκευαστή του Σκηνή τάξη2. Καλέστε Σκηνή.Αποθήκευση μέθοδος
  2. Περάστε το όνομα αρχείου εξόδου με την επέκταση .ply ως πρώτη παράμετρο
  3. Καθορίστε την τιμή του πεδίου “PLY” από Μορφή αρχείου τάξη

3D Μετατροπή μορφής API for .NET

Εγκατάσταση από τη γραμμή εντολών ως nuget install Aspose.3d ή μέσω της Κονσόλας Package Manager του Visual Studio με το Install-Package Aspose.3D.

Εναλλακτικά, αποκτήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI εκτός σύνδεσης ή τα αρχεία DLL σε ένα αρχείο ZIP από λήψεις .

C# Κωδικός για μετατροπή USDZ σε PLY

// φορτώστε το USDZ σε ένα αντικείμενο της σκηνής 
var scene = new Aspose.ThreeD.Scene("template.usdz");
// αποθήκευση USDZ ως PLY 
scene.Save("output.ply", Aspose.ThreeD.FileFormat.PLY);

Other Conversion Options

USDZ TO AMF (Additive Manufacturing File)
USDZ TO DRC (Google Draco File Format)
USDZ TO HTML (Hyper Text Markup Language)
USDZ TO FBX (Autodesk FBX Interchange File)
USDZ TO DAE (Digital Asset Exchange File)
USDZ TO ASE (Adobe Swatch Exchange File)
USDZ TO JT (JT Open CAD File)
USDZ TO RVM (AVEVA RVM)

USDZ What is USDZ File Format?

A file with .usdz is an uncompressed and unencrypetd ZIP archive for the USD (Universal Scene Description) file format that contains and proxies for files of other formats (such as textures, and animations) embedded within the archive and runs them directly with the USD run-time without any need of unpacking. USDZ files are packages whose design is based on the new Ar-level abstraction of a package. Usdz was registered with IANA and has media type name of model and a subtype name of vnd.usd+zip and its details can be found as on IANA registration page.

Read More

PLY What is PLY File Format?

PLY, Polygon File Format, represents 3D file format that stores graphical objects described as a collection of polygons. The purpose of this file format was to establish a simple and easy file type that is general enough to be useful for a wide range of models. PLY file format comes as ASCII as well as Binary format for compact storage and for rapid saving and loading. The file format is used by different applications that provide support for 3D files reading.

Read More