แปลง USD เป็น DRC ผ่าน C#

ส่งออก USD และไฟล์ 3D อื่นๆ โดยใช้ .NET Framework, .NET Core และ Mono

ส่งออก USD ฉากเป็น DRC ด้วย C#

  1. โหลดไฟล์ USD โดยใช้ตัวสร้างของ ฉาก ระดับ2. โทร ฉาก.บันทึก กระบวนการ
  2. ส่งชื่อไฟล์เอาต์พุตที่มีนามสกุล .drc เป็นพารามิเตอร์แรก
  3. ระบุค่าฟิลด์ Draco จาก รูปแบบไฟล์ ระดับ

3D การแปลงรูปแบบ API for .NET

ติดตั้งจากบรรทัดคำสั่งเป็น nuget ติดตั้ง Aspose.3d หรือผ่าน Package Manager Console ของ Visual Studio ด้วย Install-Package Aspose.3D

หรือรับตัวติดตั้ง MSI แบบออฟไลน์หรือ DLL ในไฟล์ ZIP จาก ดาวน์โหลด .

C# โค้ดสำหรับการแปลง USD ถึง DRC

// โหลด USD ในวัตถุของ Scene 
var scene = new Aspose.ThreeD.Scene("template.usd");
// บันทึก USD เป็น DRC 
scene.Save("output.drc", Aspose.ThreeD.FileFormat.Draco);

Other Conversion Options

USD TO PLY (Polygon File Format)
USD TO AMF (Additive Manufacturing File)
USD TO DRC (Google Draco File Format)
USD TO FBX (Autodesk FBX Interchange File)
USD TO RVM (AVEVA RVM)
USD TO OBJ (Wavefront 3D Object File)
USD TO STL (Stereolithography File)
USD TO 3DS (3D Studio Scene)

USD What is USD File Format?

A file with .usd extension is a Universal Scene Description file format that encodes data for the purpose of data interchanging and augmenting between digital content creation applications. Developed by Pixar, USD provides the ability to interchange elemental assets (such as models) or animation.

Read More

DRC What is DRC File Format?

A file with .drc extension is a compressed 3D file format created with Google Draco library. Google offers Draco as open source library for compressing and decompressing 3D geometric meshes and point clouds, and improves storage and transmission of 3D graphics. It encodes the input data and saves it as .drc file. At the receiving end, the API reads .drc files and can output these as PLY or OBJ files. The compressed output file enables users to download apps faster and provide quick loading of 3D graphics in browsers.

Read More