แปลง USDZ เป็น DXF ผ่าน C#

ส่งออก USDZ และไฟล์ 3D อื่นๆ โดยใช้ .NET Framework, .NET Core และ Mono

ส่งออก USDZ ฉากเป็น DXF ด้วย C#

  1. โหลดไฟล์ USDZ โดยใช้ตัวสร้างของ ฉาก ระดับ2. โทร ฉาก.บันทึก กระบวนการ
  2. ส่งชื่อไฟล์เอาต์พุตที่มีนามสกุล .dxf เป็นพารามิเตอร์แรก
  3. ระบุค่าฟิลด์ DXF จาก รูปแบบไฟล์ ระดับ

3D การแปลงรูปแบบ API for .NET

ติดตั้งจากบรรทัดคำสั่งเป็น nuget ติดตั้ง Aspose.3d หรือผ่าน Package Manager Console ของ Visual Studio ด้วย Install-Package Aspose.3D

หรือรับตัวติดตั้ง MSI แบบออฟไลน์หรือ DLL ในไฟล์ ZIP จาก ดาวน์โหลด .

C# โค้ดสำหรับการแปลง USDZ ถึง DXF

// โหลด USDZ ในวัตถุของ Scene 
var scene = new Aspose.ThreeD.Scene("template.usdz");
// บันทึก USDZ เป็น DXF 
scene.Save("output.dxf", Aspose.ThreeD.FileFormat.DXF);

Other Conversion Options

USDZ TO PLY (Polygon File Format)
USDZ TO OBJ (Wavefront 3D Object File)
USDZ TO PDF (Portable Document Format)
USDZ TO AMF (Additive Manufacturing File)
USDZ TO RVM (AVEVA RVM)
USDZ TO STL (Stereolithography File)
USDZ TO DXF (Autodesk Drawing Exchange Format)
USDZ TO ASE (Adobe Swatch Exchange File)

USDZ What is USDZ File Format?

A file with .usdz is an uncompressed and unencrypetd ZIP archive for the USD (Universal Scene Description) file format that contains and proxies for files of other formats (such as textures, and animations) embedded within the archive and runs them directly with the USD run-time without any need of unpacking. USDZ files are packages whose design is based on the new Ar-level abstraction of a package. Usdz was registered with IANA and has media type name of model and a subtype name of vnd.usd+zip and its details can be found as on IANA registration page.

Read More

DXF What is DXF File Format?

DXF, Drawing Interchange Format, or Drawing Exchange Format, is a tagged data representation of AutoCAD drawing file. Each element in the file has a prefix integer number called a group code. This group code actually represents the element that follows and indicates the meaning of a data element for a given object type. DXF makes it possible to represent almost all user-specified information in a drawing file.

Read More