แปลง USDZ เป็น JT ผ่าน C#

ส่งออก USDZ และไฟล์ 3D อื่นๆ โดยใช้ .NET Framework, .NET Core และ Mono

ส่งออก USDZ ฉากเป็น JT ด้วย C#

  1. โหลดไฟล์ USDZ โดยใช้ตัวสร้างของ ฉาก ระดับ2. โทร ฉาก.บันทึก กระบวนการ
  2. ส่งชื่อไฟล์เอาต์พุตที่มีนามสกุล .jt เป็นพารามิเตอร์แรก
  3. ระบุค่าฟิลด์ SiemensJT9 จาก รูปแบบไฟล์ ระดับ

3D การแปลงรูปแบบ API for .NET

ติดตั้งจากบรรทัดคำสั่งเป็น nuget ติดตั้ง Aspose.3d หรือผ่าน Package Manager Console ของ Visual Studio ด้วย Install-Package Aspose.3D

หรือรับตัวติดตั้ง MSI แบบออฟไลน์หรือ DLL ในไฟล์ ZIP จาก ดาวน์โหลด .

C# โค้ดสำหรับการแปลง USDZ ถึง JT

// โหลด USDZ ในวัตถุของ Scene 
var scene = new Aspose.ThreeD.Scene("template.usdz");
// บันทึก USDZ เป็น JT 
scene.Save("output.jt", Aspose.ThreeD.FileFormat.SiemensJT9);

Other Conversion Options

USDZ TO JT (JT Open CAD File)
USDZ TO PDF (Portable Document Format)
USDZ TO DXF (Autodesk Drawing Exchange Format)
USDZ TO ASE (Adobe Swatch Exchange File)
USDZ TO GLTF (GL Transmission Format File)
USDZ TO DRC (Google Draco File Format)
USDZ TO DAE (Digital Asset Exchange File)
USDZ TO HTML (Hyper Text Markup Language)

USDZ What is USDZ File Format?

A file with .usdz is an uncompressed and unencrypetd ZIP archive for the USD (Universal Scene Description) file format that contains and proxies for files of other formats (such as textures, and animations) embedded within the archive and runs them directly with the USD run-time without any need of unpacking. USDZ files are packages whose design is based on the new Ar-level abstraction of a package. Usdz was registered with IANA and has media type name of model and a subtype name of vnd.usd+zip and its details can be found as on IANA registration page.

Read More

JT What is JT File Format?

JT (Jupiter Tessellation) is an efficient, industry-focused and flexible ISO-standardized 3D data format developed by Siemens PLM Software. Mechanical CAD domains of Aerospace, automotive industry, and Heavy Equipment use JT as their most leading 3D visualization format.

Read More