แปลง USDZ เป็น PDF ผ่าน C#

ส่งออก USDZ และไฟล์ 3D อื่นๆ โดยใช้ .NET Framework, .NET Core และ Mono

ส่งออก USDZ ฉากเป็น PDF ด้วย C#

  1. โหลดไฟล์ USDZ โดยใช้ตัวสร้างของ ฉาก ระดับ2. โทร ฉาก.บันทึก กระบวนการ
  2. ส่งชื่อไฟล์เอาต์พุตที่มีนามสกุล .pdf เป็นพารามิเตอร์แรก
  3. ระบุค่าฟิลด์ PDF จาก รูปแบบไฟล์ ระดับ

3D การแปลงรูปแบบ API for .NET

ติดตั้งจากบรรทัดคำสั่งเป็น nuget ติดตั้ง Aspose.3d หรือผ่าน Package Manager Console ของ Visual Studio ด้วย Install-Package Aspose.3D

หรือรับตัวติดตั้ง MSI แบบออฟไลน์หรือ DLL ในไฟล์ ZIP จาก ดาวน์โหลด .

C# โค้ดสำหรับการแปลง USDZ ถึง PDF

// โหลด USDZ ในวัตถุของ Scene 
var scene = new Aspose.ThreeD.Scene("template.usdz");
// บันทึก USDZ เป็น PDF 
scene.Save("output.pdf", Aspose.ThreeD.FileFormat.PDF);

Other Conversion Options

USDZ TO 3MF (3D Manufacturing File)
USDZ TO DRC (Google Draco File Format)
USDZ TO DXF (Autodesk Drawing Exchange Format)
USDZ TO JT (JT Open CAD File)
USDZ TO PLY (Polygon File Format)
USDZ TO GLTF (GL Transmission Format File)
USDZ TO FBX (Autodesk FBX Interchange File)
USDZ TO ASE (Adobe Swatch Exchange File)

USDZ What is USDZ File Format?

A file with .usdz is an uncompressed and unencrypetd ZIP archive for the USD (Universal Scene Description) file format that contains and proxies for files of other formats (such as textures, and animations) embedded within the archive and runs them directly with the USD run-time without any need of unpacking. USDZ files are packages whose design is based on the new Ar-level abstraction of a package. Usdz was registered with IANA and has media type name of model and a subtype name of vnd.usd+zip and its details can be found as on IANA registration page.

Read More

PDF What is PDF File Format?

Portable Document Format (PDF) is a type of document created by Adobe back in 1990s. The purpose of this file format was to introduce a standard for representation of documents and other reference material in a format that is independent of application software, hardware as well as Operating System. PDF files can be opened in Adobe Acrobat Reader/Writer as well in most modern browsers like Chrome, Safari, Firefox via extensions/plug-ins. Most of the commercially available software suites also offer conversion of their documents to PDF file format without the requirement of any additional software component.

Read More