แปลง USDZ เป็น PLY ผ่าน C#

ส่งออก USDZ และไฟล์ 3D อื่นๆ โดยใช้ .NET Framework, .NET Core และ Mono

ส่งออก USDZ ฉากเป็น PLY ด้วย C#

  1. โหลดไฟล์ USDZ โดยใช้ตัวสร้างของ ฉาก ระดับ2. โทร ฉาก.บันทึก กระบวนการ
  2. ส่งชื่อไฟล์เอาต์พุตที่มีนามสกุล .ply เป็นพารามิเตอร์แรก
  3. ระบุค่าฟิลด์ PLY จาก รูปแบบไฟล์ ระดับ

3D การแปลงรูปแบบ API for .NET

ติดตั้งจากบรรทัดคำสั่งเป็น nuget ติดตั้ง Aspose.3d หรือผ่าน Package Manager Console ของ Visual Studio ด้วย Install-Package Aspose.3D

หรือรับตัวติดตั้ง MSI แบบออฟไลน์หรือ DLL ในไฟล์ ZIP จาก ดาวน์โหลด .

C# โค้ดสำหรับการแปลง USDZ ถึง PLY

// โหลด USDZ ในวัตถุของ Scene 
var scene = new Aspose.ThreeD.Scene("template.usdz");
// บันทึก USDZ เป็น PLY 
scene.Save("output.ply", Aspose.ThreeD.FileFormat.PLY);

Other Conversion Options

USDZ TO AMF (Additive Manufacturing File)
USDZ TO DRC (Google Draco File Format)
USDZ TO HTML (Hyper Text Markup Language)
USDZ TO FBX (Autodesk FBX Interchange File)
USDZ TO DAE (Digital Asset Exchange File)
USDZ TO ASE (Adobe Swatch Exchange File)
USDZ TO JT (JT Open CAD File)
USDZ TO RVM (AVEVA RVM)

USDZ What is USDZ File Format?

A file with .usdz is an uncompressed and unencrypetd ZIP archive for the USD (Universal Scene Description) file format that contains and proxies for files of other formats (such as textures, and animations) embedded within the archive and runs them directly with the USD run-time without any need of unpacking. USDZ files are packages whose design is based on the new Ar-level abstraction of a package. Usdz was registered with IANA and has media type name of model and a subtype name of vnd.usd+zip and its details can be found as on IANA registration page.

Read More

PLY What is PLY File Format?

PLY, Polygon File Format, represents 3D file format that stores graphical objects described as a collection of polygons. The purpose of this file format was to establish a simple and easy file type that is general enough to be useful for a wide range of models. PLY file format comes as ASCII as well as Binary format for compact storage and for rapid saving and loading. The file format is used by different applications that provide support for 3D files reading.

Read More