Aspose.BarCode  for PHP via Java

Trình tạo mã vạch PHP và API trình đọc

Quét hoặc tạo mã vạch 1D, 2D và mã bưu chính từ hình ảnh trong bất kỳ ứng dụng web PHP nào.

  Tải về Miễn Phí Thử Nghiệm
  
 

Aspose.BarCode cho PHP qua Java là một tập hợp các API đọc và tạo mã vạch cho các ứng dụng và tập lệnh PHP. Các nhà phát triển có thể dễ dàng đọc mã vạch 1D, 2D và mã vạch bưu chính từ hình ảnh ở các góc độ khác nhau. API tạo mã vạch tạo hình ảnh mã vạch ở nhiều định dạng khác nhau như JPG, PNG, GIF, BMP. Hơn nữa, nó hỗ trợ nhiều tính năng chụp ảnh như thao tác viền, màu sắc, xoay hình ảnh, tùy chỉnh độ phân giải và hơn thế nữa.

Tính năng API mã vạch PHP nâng cao

Tạo nhiều loại mã vạch

Quản lý thứ nguyên X và Y

Đặt chiều cao của thanh

Đặt các ký hiệu Bắt đầu và Dừng của Codabar

Kiểm soát sự xuất hiện của văn bản mã

Quản lý chú thích mã vạch

Đặt văn bản mã cho mã vạch

Chỉ định ký hiệu cho mã vạch

Nhận ra nhiều ký hiệu trong một hình ảnh

Nhận dạng ký hiệu mã vạch cụ thể

Nhận ra tất cả các mã vạch 1D từ một hình ảnh

Nhận chất lượng nhận dạng mã vạch theo phần trăm

Lấy thông tin vùng mã vạch từ hình ảnh

Đọc mã vạch từ khu vực cụ thể

Chuyển đổi chế độ nhận dạng mã vạch theo yêu cầu

Tạo mã QR

API có khả năng tạo mã vạch nhiều loại bao gồm DataMatrix, Aztec, Pdf417, nhiều mã vạch MacroPdf417 cho các giá trị văn bản mã lớn hoặc nhiều mã. Đây là mã để tạo mã QR.

Trình tạo mã QR PHP

 // Khởi tạo đối tượng mã vạch

$builder = new BarCodeBuilder();$symbology=new Symbology();

$builder->setSymbologyType($symbology->QR);

 

$builder->setCodeText("1234567890");

 

// Ẩn văn bản mã

$codeLocation=new CodeLocation();

$builder->setCodeLocation($codeLocation->None);

 

$builder->setRotationAngleF(90);

 

// Lưu hình ảnh vào hệ thống của bạn và đặt định dạng hình ảnh thành Jpeg

$builder->save($dataDir . "CreatingQRBarcode.jpg");

 

// Trạng thái hiển thị hoặc vọng lại

  

  
  

Aspose.BarCode cung cấp các API nhận dạng và tạo mã vạch riêng lẻ cho các môi trường phát triển phổ biến khác như được liệt kê bên dưới: