PNG JPG BMP TIFF SVG
Aspose.BarCode for Python via Java
Code 39

Tạo nhãn Code 39 với Python via Java

Tạo Mã vạch Code 39 trong Python bằng API Aspose.BarCode phía máy chủ cho Python via Java API.

How to Generate Mã vạch Code 39 Using Python via Java

Để tạo hình ảnh Mã vạch Code 39, hãy tải API Aspose.BarCode for Python via Java , một API giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng -sử dụng thư viện mã vạch cho các ứng dụng dựa trên Python. Tải phiên bản mới nhất trực tiếp từ cổng Bản phát hành Aspose hoặc cài đặt ‘aspose-barcode’ từ pip bằng lệnh sau:

Command

 pip install aspose-barcode 

Các bước để tạo Mã vạch Code 39 trong Python

Aspose.BarCode giúp các nhà phát triển dễ dàng tạo hình ảnh Mã vạch Code 39 với một vài dòng mã.

 • Tạo đối tượng mới của lớp BarCodeGenerator
 • Xác định loại mã vạch mong muốn làm tham số EncodeTypes
 • Chèn văn bản đầu vào làm tham số thứ hai
 • Gọi phương thức BarCodeGenerator.save để lấy hình ảnh Mã vạch Code 39 đã tạo

yêu cầu hệ thống

API mã vạch Aspose được hỗ trợ bởi tất cả các nền tảng và hệ điều hành chính. Trước khi thực thi mẫu mã bên dưới, vui lòng kiểm tra xem bạn đã bật các điều kiện tiên quyết sau trong hệ thống của mình chưa.

 • Microsoft Windows, Linux hoặc bất kỳ HĐH nào tương thích với môi trường phát triển Python
 • Java 8 trở lên
 • Python 3.6 trở lên

Code to be executed - Python


from asposebarcode import Generation

class BarcodeGeneratorExamples():
  def generateBarcodeImageExample(self):
    generator = Generation.BarcodeGenerator(Generation.EncodeTypes.Code39, "")
    generator.getParameters().getBarcode().getCodeTextParameters().setLocation(CodeLocation.Below)
    generator.getParameters().getBarcode().getXDimension().setMillimeters(2)
    generator.save("example.png", "PNG")

barcodeGeneratorExamples = BarcodeGeneratorExamples()
barcodeGeneratorExamples.generateBarcodeImage()
Generation result