HTML JPG CAD XML OBJ
  Product Family
DXF

Chuyển đổi OBJ sang DXF qua C #

Chuyển đổi ngay lập tức OBJ sang DXF mà không cần AutoCAD® hoặc bất kỳ phần mềm kết xuất nào khác.

Để chuyển đổi OBJ thành DXF, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.CAD for .NET , đây là một API giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng thao tác tài liệu và API chuyển đổi cho nền tảng C #. Mở trình quản lý gói NuGet , tìm kiếm Aspose.CAD và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Lệnh Bảng điều khiển Trình quản lý Gói


PM> Install-Package Aspose.CAD

Các bước chuyển đổi OBJ sang DXF qua C #

  1. Tải tệp OBJ bằng phương thức Image.Load
  2. Đặt một đối tượng của CadRasterizationOptions với chiều cao và chiều rộng của trang
  3. Tạo một thể hiện của lớp DxfOptions và đặt thuộc tính VectorRasterizationOptions của nó
  4. Gọi phương thức Image.Save trong khi truyền đường dẫn và đối tượng tệp kết quả của DxfOptions

Yêu cầu chuyển đổi

  • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với .NET Framework, .NET Core và PHP, VBScript, Delphi, C ++ thông qua COM Interop.
  • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.CAD for .NET DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.
 

Mã mẫu này hiển thị Chuyển đổi OBJ sang DXF C #

 

Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi OBJ sang DXF

Check our live demos for OBJ to DXF conversion with following benefits.

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your OBJ file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant DXF file.