HTML JPG CAD XML PLT
  Product Family
PNG

Chuyển đổi PLT sang PNG qua C #

Chuyển đổi ngay lập tức PLT sang PNG mà không cần AutoCAD® hoặc bất kỳ phần mềm kết xuất nào khác.

Để chuyển đổi PLT thành PNG, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.CAD for .NET , đây là một API giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng thao tác tài liệu và API chuyển đổi cho nền tảng C #. Mở trình quản lý gói NuGet , tìm kiếm Aspose.CAD và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Lệnh Bảng điều khiển Trình quản lý Gói


PM> Install-Package Aspose.CAD

Các bước chuyển đổi PLT sang PNG qua C #

  1. Tải tệp PLT bằng phương thức Image.Load
  2. Đặt một đối tượng của CadRasterizationOptions với chiều cao và chiều rộng của trang
  3. Tạo một thể hiện của lớp PngOptions và đặt thuộc tính VectorRasterizationOptions của nó
  4. Gọi phương thức Image.Save trong khi truyền đường dẫn và đối tượng tệp kết quả của PngOptions

Yêu cầu chuyển đổi

  • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với .NET Framework, .NET Core và PHP, VBScript, Delphi, C ++ thông qua COM Interop.
  • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.CAD for .NET DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.
 

Mã mẫu này hiển thị Chuyển đổi PLT sang PNG C #

 

Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi PLT sang PNG

Check our live demos for PLT to PNG conversion with following benefits.

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your PLT file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant PNG file.