DOCX JPG PDF XML XLSX
 Product Family
HTML

Konwertuj XLSX na HTML przez C++

Wysokowydajna konwersja XLSX do HTML przy użyciu biblioteki C++ bez konieczności instalowania Microsoft Excel, OpenOffice lub Adobe Acrobat.

Jak przekonwertować XLSX na HTML za pomocą C++

Aby przekonwertować XLSX na HTML, użyjemy

Aspose.Cells dla C++

API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu narzędziem do manipulacji i konwersji dokumentów API na platformę C++. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio, po prostu otwórz

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.Cells.Cpp i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Komenda


PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Kroki, aby przekonwertować XLSX na HTML za pomocą C++

C++ programiści mogą łatwo przekonwertować plik XLSX na HTML w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Załaduj plik XLSX przy użyciu Factory::CreateIWorkbook.1. Wywołaj metodę Save().1. Przekaż ścieżkę pliku wyjściowego z rozszerzeniem pliku (HTML).1. Plik HTML zostanie zapisany pod określoną ścieżką.1. Otwórz plik HTML w kompatybilnym programie.

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji C++ upewnij się, że spełniasz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z C++ Runtime Environment dla Windows 32-bitowy, Windows 64-bitowy i Linux 64-bitowy.- Aspose.Cells dla C++ DLL, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

XLSX do HTML C++ Kod źródłowy konwersji

// Załaduj XLSX.
intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> wkb = Factory::CreateIWorkbook(u"sourceFile.xlsx");

// Zapisz w formacie HTML.
wkb->Save(u"convertedFile.html", SaveFormat_Html);
 
 • Prezentacje na żywo konwersji XLSX do HTML

  Konwertuj XLSX na HTML teraz, odwiedzając naszą stronę Live Demos. Demo na żywo ma następujące zalety

    Nie ma potrzeby pobierania Aspose API.
    Nie musisz pisać żadnego kodu.
    Po prostu prześlij swój plik XLSX, zostanie on natychmiast przekonwertowany na HTML.
    Otrzymasz link do pobrania.

  C++ Biblioteka manipulacji plikami Excel

  Excel API może być używany do tworzenia, edytowania, konwertowania i renderowania formatów Microsoft Excel do różnych formatów. Co więcej, może być używany do kompleksowych wykresów, skalowalnych raportów i niezawodnych obliczeń w aplikacjach. Aspose.Cells jest samodzielnym API i nie wymaga żadnego oprogramowania takiego jak Microsoft czy OpenOffice.

  XLSX Co to jest XLSX Format pliku

  XLSX to dobrze znany format dokumentów programu Microsoft Excel, który został wprowadzony przez firmę Microsoft wraz z wydaniem pakietu Microsoft Office 2007. W oparciu o strukturę zorganizowaną zgodnie z konwencjami otwartego pakowania, jak określono w części 2 standardu OOXML ECMA-376, nowy format jest pakiet zip, który zawiera wiele plików XML. Bazową strukturę i pliki można sprawdzić, po prostu rozpakowując plik .xlsx.

  Czytaj więcej

  HTML Co to jest HTML Format pliku

  HTML (Hyper Text Markup Language) to rozszerzenie dla stron internetowych tworzonych do wyświetlania w przeglądarkach. Znany jako język sieci, HTML ewoluował wraz z wymaganiami nowych wymagań dotyczących informacji, które mają być wyświetlane jako część stron internetowych. Najnowszy wariant znany jest jako HTML 5, który daje dużą elastyczność w pracy z językiem. Strony HTML są albo odbierane z serwera, na którym są hostowane, albo mogą być również ładowane z systemu lokalnego. Każda strona HTML składa się z elementów HTML, takich jak formularze, tekst, obrazy, animacje, łącza itp. Elementy te są reprezentowane przez znaczniki, takie jak img, a, p i kilka innych, gdzie każdy znacznik ma początek i koniec. Może również osadzać aplikacje napisane w językach skryptowych, takich jak JavaScript i Arkusze stylów (CSS), w celu ogólnej reprezentacji układu.

  Czytaj więcej

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować XLSX na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  XLSX DO BMP (Bitmapa)
  XLSX DO CSV (Wartości oddzielone przecinkami)
  XLSX DO RÓŻNIC (Format wymiany danych)
  XLSX DO EMF (Ulepszony format metapliku)
  XLSX DO GIF (Graficzny format wymiany)
  XLSX DO JPEG (Obraz JPEG)
  XLSX DO MHTML (Format archiwum stron internetowych)
  XLSX DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
  XLSX DO PDF (format dokumentu przenośnego)
  XLSX DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  XLSX DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  XLSX DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  XLSX DO TSV (Wartości rozdzielane tabulatorami)
  XLSX DO XLS (Format binarny programu Excel)
  XLSX DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
  XLSX DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
  XLSX DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
  XLSX DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
  XLSX DO XPS (Specyfikacje papieru XML)