DOCX JPG PDF XML HTML
 Product Family
TIFF

Konwertuj HTML na TIFF przez Java

Konwersja HTML do TIFF Java w celu konwersji jednej lub wielu stron do formatu TIFF przy użyciu lokalnej biblioteki Java.

Jak przekonwertować HTML na TIFF za pomocą Java

Aby renderować HTML do TIFF, użyjemy

Aspose.Cells for Java

API, która jest bogatą w funkcje, wydajną i łatwą w użyciu platformą konwersji API for Java. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio z

Maven

i zainstaluj go w swoim projekcie opartym na Maven, dodając następujące konfiguracje do pom.xml.

Magazyn


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Zależność

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Kroki, aby przekonwertować HTML na TIFF za pomocą Java

Java programiści mogą łatwo przekonwertować plik HTML na TIFF w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Załaduj plik HTML z instancją Workbook1. Wybierz domyślny lub dowolny arkusz z kolekcji1. Utwórz i ustaw obiekt ImageOrPrintOptions1. Utwórz SheetRender z obiektami Worksheet i ImageOrPrintOptions1. Wywołaj metodę SheetRender.toImage, aby zapisać wynik w formacie TIFF

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem kodu źródłowego konwersji Java upewnij się, że spełniasz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny ze środowiskiem wykonawczym Java dla aplikacji JSP/JSF i aplikacji komputerowych.- Pobierz najnowszą wersję Aspose.Cells for Java bezpośrednio od firmy Maven.
 

HTML do TIFF Java Kod źródłowy konwersji

// załaduj plik HTML do renderowania
Workbook workbook = new Workbook("sourceFile.html");
// uzyskać dostęp do domyślnego arkusza roboczego z kolekcji
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);
// zdefiniuj parametry dla obrazu wynikowego
ImageOrPrintOptions options = new ImageOrPrintOptions();
options.setOnePagePerSheet(true);
options.setImageType(ImageType.TIFF);
// przekonwertuj arkusz na obraz w formacie TIFF
SheetRender renderer = new SheetRender(worksheet, options);
renderer.toImage(0, "output.tiff");  
 
 • Konwersja na żywo z HTML do TIFF

  Konwertuj HTML na TIFF teraz, odwiedzając naszą stronę Live Demos. Demo na żywo ma następujące zalety

    Nie ma potrzeby pobierania Aspose API.
    Nie musisz pisać żadnego kodu.
    Po prostu prześlij swój plik HTML, zostanie on natychmiast przekonwertowany do formatu TIFF.
    Otrzymasz link do pobrania.

  Java Biblioteka manipulacji arkuszem kalkulacyjnym

  Excel API może być używany do tworzenia, edytowania, konwertowania i renderowania formatów Microsoft Excel do różnych formatów. Co więcej, może być używany do kompleksowych wykresów, skalowalnych raportów i niezawodnych obliczeń w aplikacjach. Aspose.Cells jest samodzielnym API i nie wymaga żadnego oprogramowania takiego jak Microsoft czy OpenOffice.

  HTML Co to jest HTML Format pliku

  HTML (Hyper Text Markup Language) to rozszerzenie dla stron internetowych tworzonych do wyświetlania w przeglądarkach. Znany jako język sieci, HTML ewoluował wraz z wymaganiami nowych wymagań dotyczących informacji, które mają być wyświetlane jako część stron internetowych. Najnowszy wariant znany jest jako HTML 5, który daje dużą elastyczność w pracy z językiem. Strony HTML są albo odbierane z serwera, na którym są hostowane, albo mogą być również ładowane z systemu lokalnego. Każda strona HTML składa się z elementów HTML, takich jak formularze, tekst, obrazy, animacje, łącza itp. Elementy te są reprezentowane przez znaczniki, takie jak img, a, p i kilka innych, gdzie każdy znacznik ma początek i koniec. Może również osadzać aplikacje napisane w językach skryptowych, takich jak JavaScript i Arkusze stylów (CSS), w celu ogólnej reprezentacji układu.

  Czytaj więcej

  TIFF Co to jest TIFF Format pliku

  TIFF lub TIF, Tagged Image File Format, reprezentuje obrazy rastrowe przeznaczone do użytku na różnych urządzeniach zgodnych z tym standardem formatu plików. Jest w stanie opisać dane obrazu dwupoziomowego, w skali szarości, w palecie kolorów i w pełnym kolorze w kilku przestrzeniach kolorów. Obsługuje stratne i bezstratne schematy kompresji, aby wybrać między przestrzenią a czasem dla aplikacji korzystających z formatu. Format jest rozszerzalny i przeszedł kilka zmian, które umożliwiają włączenie nieograniczonej ilości informacji prywatnych lub informacji specjalnego przeznaczenia. Format nie jest zależny od komputera i nie zawiera ograniczeń, takich jak procesor, system operacyjny lub systemy plików.

  Czytaj więcej

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować HTML na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

  HTML DO BMP (Bitmapa)
  HTML DO CSV (Wartości oddzielone przecinkami)
  HTML DO DIF (Format wymiany danych)
  HTML DO EMF (Ulepszony format metapliku)
  HTML DO GIF (Graficzny format wymiany)
  HTML DO JPEG (Obraz JPEG)
  HTML DO MHTML (Format archiwum stron internetowych)
  HTML DO SZWO (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
  HTML DO PDF (format dokumentu przenośnego)
  HTML DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  HTML DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  HTML DO TSV (Wartości rozdzielane tabulatorami)
  HTML DO TXT (Dokument tekstowy)
  HTML DO XLM (Plik makr Excel)
  HTML DO XLS (Format binarny programu Excel)
  HTML DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
  HTML DO XLSX (Plik OOXML Excel)
  HTML DO XLT (Szablon Microsoft Excel)
  HTML DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
  HTML DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
  HTML DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
  HTML DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)