Microsoft® Excel-dokumentkonvertering via C++

Spara Microsoft® Excel-filer som kalkylblads-, webb-, bild- och format med fast layout

 

För alla kalkylarksomvandlarapplikationer eller -lösningar,C++ Excel-bibliotek snabbar upp kodnings-, automatiserings- och konverteringsprocesser samtidigt som man hanterar flera filer inklusive XLSX, XLS, XLSM, XLSB, XLTX, XLTM, CSV, CSV, 071163481, 071163481, CSV, CSV, 3711, 371, 3487, 371, 371, 3487, 3487, 34871, 37123481 Excel till PDF**, XPS, HTML, MHTML, Vanligt Text och populära bilder som JPG, TIFF, PNG, BMP och SVG.

Interkonvertering av Microsoft Excel-format

Konvertering mellan kalkylarksformat kräver bara att kalkylarket laddas med hjälp av Arbetsbok klass och spara den igen i önskat format med hjälp av Spara metod för Arbetsbok klass.

C++ Exempelkod för konvertering av Excel-filformat

Aspose::Cells::Startup();

// Load the source excel format.
Workbook wkb(u"src_excel_file.xls");
// Save in required output format.
wkb.Save(u"output_excel_format.xlsx", SaveFormat::Xlsx);

Aspose::Cells::Cleanup();
 

Konvertera Excel-format till PDF med inställningar för efterlevnadsnivå

C++ Excel Automation API stöder konvertering av arbetsböcker till PDF samt stöder inställning av efterlevnadsnivå och skapandedatum. Utvecklare kan använda PdfSaveOptions tillsammans med Aspose::Cells::Rendering för att ställa in PDF efterlevnad. För konvertering, API spara metod med PdfSaveOptions som parameter och specificerad utdatafilsökväg.

C++ Exempelkod för Excel till PDF konvertering

Aspose::Cells::Startup();

// Load the sample Excel file.
Workbook wkb(u"sample-convert-excel-to.pdf");
// Create pdf save options object.
PdfSaveOptions pdfSaveOptions;

// Set the compliance to PDF/A-1b.
pdfSaveOptions.SetCompliance(PdfCompliance::PdfA1b);

// or PdfCompliance::PdfA1a
// for normal PDF it will be PdfCompliance::None

// Save the Excel Document in PDF format
wkb.Save(u"output-converted-excel-workbook-to.pdf", pdfSaveOptions);

Aspose::Cells::Cleanup();
 

Spara Excel till bilder

C++ Excel Parser har möjlighet att exportera data i form av bilder. Varje kalkylblad kan konverteras till olika bildformat inklusive BMP, JPEG, PNG och GIF, inställda av Rendering::ImageOrPrintOptions . För allaKonvertera Excel till bilder ärende, välj relevant ärende från länkar.

C++ Kod för konvertering av Excel till bild

Aspose::Cells::Startup();

// Load the XLSX.
Aspose::Cells::Workbook wkb(u"source-excel-file.xlsx");

// Access first worksheet.
Aspose::Cells::Worksheet wks = wkb.GetWorksheets().Get(0);

// Create image or print options object.
Aspose::Cells::Rendering::ImageOrPrintOptions imgOptions;

// Specify the image format. Below code is for JPEG
imgOptions.SetImageType(ImageType::Jpeg);

// For other images like GIF, BMP and PNG one can use ImageType::Gif, ImageType::Bmp and ImageType::Png respectively 

// Specify horizontal and vertical resolution
imgOptions.SetHorizontalResolution(200);
imgOptions.SetVerticalResolution(200);

// Render the sheet with respect to specified image or print options.
Aspose::Cells::Rendering::SheetRender sr(wks, imgOptions);

// Get page count.
int pageCount = sr.GetPageCount();

std::string sb = "";
// Render each page to jpeg image one by one.
for (int i = 0; i < pageCount; i++) {
	sb = ""; 
	sb += "ImagesOutputDirectoryPath/";
	sb += "outputConvertingWorksheetToImageJPEG_";
	sb += std::to_string(i);
	sb += ".jpeg";
	// Get the output image path.
	U16String outputJPEG(sb.c_str());
	// Convert worksheet to image.
	sr.ToImage(i, outputJPEG);
}

Aspose::Cells::Cleanup();