Microsoft® Excel-formatkonvertering via Python

Importera och exportera Excel-filer som kalkylblad, webb, bild och format med fast layout

 

Python Excel Library snabbar upp kalkylbladsprogrammering och konverteringsprocesser samtidigt som det stöder populära format inklusive XLS, XLSX, XLSM, XLSB, XLTX, 0761607341, 8731, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 6193481. Det gör det också möjligt att exportera Excel-filer till PDF, XPS, HTML, MHTML, Plain Text och populära bildformat som TIFF, JPG, PNG, BMP och SVG.

Konvertera Excel till XLSX, ODS, SXC & FODS

Interkonvertering av kalkylarksformat kräver bara att ett kalkylblad laddas med en instans av Arbetsbok och spara tillbaka i önskat format samtidigt som du väljer lämpligt värde från SaveFormat uppräkning.

Python Kod för konvertering av Excel-filformat
// load the template file
workbook = Workbook("Book1.xls")
  
// save as XLSX, ODS, SXC & FODS formats
workbook.save("output.xlsx", SaveFormat.XLSX);
workbook.save("output.ods", SaveFormat.ODS);
workbook.save("output.sxc", SaveFormat.SXC);
workbook.save("output.fods", SaveFormat.FODS);
 

Konvertera Excel till PDF, XPS, HTML & MD

Specialiserade klasser finns tillgängliga för att styra konverteringsprocessen för specifika utdataformat som t.ex PdfSaveOptions för att exportera Excel-filer som PDF, XpsSaveOptions för konvertering av Excel till XPS, HtmlSaveOptions för att återge Excel som HTML och MarkdownSaveOptions för konvertering från Excel till Markdown.

Python Kod för Excel till PDF och webbformat
// load template Excel file from disc
book = Workbook("template.xlsx")

// save Excel in PDF_A_1_B format
pdfOptions = PdfSaveOptions()
pdfOptions.setCompliance(PdfCompliance.PDF_A_1_B)
book.save("output.pdf", pdfOptions);

// save Excel in XPS with 1 page per worksheet
xpsOptions = XpsSaveOptions()
xpsOptions.setOnePagePerSheet(True)
book.save("output.xps", xpsOptions);

// save Excel in HTML with images as Base64
htmlOptions = HtmlSaveOptions()
htmlOptions.setExportImagesAsBase64(True)
book.save("output.html", htmlOptions);

// save Excel in Markdown (MD) while retaining cell formatting
mdOptions = MarkdownSaveOptions()
mdOptions.setFormatStrategy(CellValueFormatStrategy.CELL_STYLE)
book.save("output.md", mdOptions);
 

Konvertera JSON till Excel & Excel till JSON

Python-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera JSON-filer till Excel på bara några rader kod. På liknande sätt kan Excel-data exporteras till JSON-data.

Python Kod för JSON till Excel-konvertering
//Load your source json file
workbook = Workbook("Data.json")
//save file to xlsx format
workbook.save("output.xlsx")
Python Kod för Excel till JSON Konvertering
//Load your source xlsx file
workbook = Workbook("input.xlsx")
//save file to json format
workbook.save("Data.json")
 

Konvertera Excel-kalkylblad till JPG, BMP, PNG och GIF

Varje kalkylblad i en Excel-fil kan konverteras till olika bildformat, ring ImageOrPrintOptions .setImageFormat för att ställa in bildformatet.

Python Kod för konvertering av Excel till bild
// load template spreadsheet
workbook = Workbook("template.xlsx")
// create & set an instance of ImageOrPrintOptions
options = ImageOrPrintOptions()
// set output image format
options.setImageFormat(ImageFormat.getPng())
// create SheetRender for first worksheet in the collection
sheet = workbook.getWorksheets().get(0)
sr = SheetRender(sheet, options)
// render worksheet to image
sr.toImage(0, "output.jpg")
 

Konvertera Excel till Word & PowerPoint

Det är möjligt att ladda vilket kalkylblad som helst och konvertera det till Word DOCX- och PowerPoint PPTX-filer medan du använder DocxSaveOptions & PptxSaveOptions klasser som visas nedan.

Python kod för Excel till Word & PowerPoint konvertering
// load the template file
workbook = Workbook("template.xlsx")

// save spreadsheet as DOCX
docxOptions = DocxSaveOptions()
workbook.save("output.docx", docxOptions)

// save spreadsheet as PPTX
pptxOptions = PptxSaveOptions()
workbook.save("output.pptx", pptxOptions)