Microsoft® การแยกไฟล์ Excel via Java

แยกสเปรดชีต Excel ออกเป็นแผ่นงานภายในแอปพลิเคชันที่ใช้ Java

 

มีสถานการณ์ที่หลากหลาย เมื่อจำเป็นต้องแยกไฟล์ Excel เช่น สเปรดชีตที่มีข้อมูลนักเรียนพร้อมจัดสรรชีตเดียวสำหรับนักเรียนแต่ละคน และจำเป็นต้องแบ่งชีตนักเรียนแต่ละคนเป็นไฟล์แยกต่างหาก เพื่อทำให้เป็นอัตโนมัติ via Java แอปพลิเคชัน Java เอ็กเซล API มีไว้เพื่อแยกเอกสาร Excel ตามแผ่น รูปแบบที่รองรับ ได้แก่ XLS, XLSX, XLSB, XLSM, ODS

แยกเอกสาร Excel ออกเป็นหลายไฟล์

วิธีที่ง่ายที่สุดในการแยกไฟล์ Excel ออกเป็นชีตคือ เข้าถึงชีตทั้งหมด วนซ้ำแต่ละชีต และบันทึกทีละชีตในรูปแบบที่ต้องการ สำหรับโหลดใบงาน API จัดให้ครับ สมุดงาน ระดับ. getWorksheets().getCount() วิธีรับจำนวนแผ่นงานทั้งหมด ทำซ้ำในแต่ละแผ่นและใช้ getWorksheets().get(sheetindex) เพื่อเข้าใช้งานเฉพาะแผ่น ย้ายข้อมูลแผ่นงานที่เลือกไปยังวัตถุคลาสสมุดงานที่สร้างขึ้นใหม่โดยใช้ วิธีการคัดลอก . สุดท้ายให้บันทึกลงในรูปแบบที่ต้องการ

Java รหัสแยกไฟล์ Excel
 

แยกแผ่นงาน Excel ออกเป็นบานหน้าต่าง

API ยังมีฟังก์ชันการแยกแผ่นงาน Excel ออกเป็นบานหน้าต่างต่างๆ ขั้นตอนคือโหลดไฟล์โดยใช้คลาสสมุดงาน เลือกแผ่นงานแรกหรือแผ่นงานที่ต้องการโดยระบุดัชนี เรียก setActiveCell ที่มีดัชนีเซลล์ที่เกี่ยวข้องเป็นพารามิเตอร์ และในที่สุดก็แบ่งหน้าต่างแผ่นงานออกเป็นบานหน้าต่างต่างๆ โดยเรียกวิธีการ split()

Java รหัสเพื่อแยกแผ่นงาน Excel ออกเป็นมุมมองบานหน้าต่าง