Aspose.Cells  for Python via Java

Python API phân tích bảng tính Excel

Tạo, đọc, viết hoặc thao tác trên bảng tính cũng như xuất tệp Excel sang nhiều định dạng trong ứng dụng Python.

  Tải về Miễn Phí Thử Nghiệm
  
 

Aspose.Cells for Python via Java là số API nhanh chóng và đáng tin cậy cho các tác vụ xử lý bảng tính. Nhà phát triển có thể tạo bảng tính đơn giản hoặc phức tạp, thao tác cũng như trích xuất thông tin từ tệp excel. API đọc nhiều định dạng excel và có thể hiển thị trang tính thành XPS, PDF, MHTML, HTML, Văn bản thuần túy, hình ảnh, v.v. Đây là giải pháp tốt nhất để tự động hóa báo cáo excel bằng python.

Nâng cao Python Excel API Tính năng

Đọc bảng tính Excel

Kết xuất bảng tính về PDF, EMF và Hình ảnh

Điều chỉnh bảng tính trong sổ làm việc

Bảo vệ/không bảo vệ bảng tính

Thêm hình ảnh cũng như tạo biểu đồ

Tạo bảng trụ và biểu đồ trục

Thêm và chỉnh sửa nhận xét ở cấp độ ô

Tìm kiếm và thay thế dữ liệu

Tách và hợp nhất các ô

Thêm hoặc xóa nhóm theo hàng và cột

Đặt định dạng số

Đọc và thiết lập công thức

Định cấu hình thiết lập trang

Điều chỉnh hướng trang, tỷ lệ, khổ giấy

Đọc & viết định dạng có điều kiện

Chuyển đổi nhiều định dạng

Python Thư viện Excel cung cấp tính năng chuyển đổi file Excel thành PDF, XPS & Định dạng HTML. Khả năng chuyển đổi đáng tin cậy của API khiến nó trở thành giải pháp hoàn hảo cho các công ty cần trao đổi tệp ở định dạng tiêu chuẩn ngành.

Lưu bảng tính ở nhiều định dạng khác nhau - Java


// load file to be converted
Workbook wkbk= new Workbook(SD_PATH + "template.xls");

// Convert XLS to PDF, XPS and HTML
wkbk.save(SD_PATH + "poutput.pdf", SaveFormat.PDF);

wkbk.save(SD_PATH + "xoutput.xps", SaveFormat.XPS);

wkbk.save(SD_PATH + "houtput.html", SaveFormat.HTML);

Tùy chọn hiển thị linh hoạt

Aspose.Cells for Python via Java cung cấp toàn quyền kiểm soát thiết lập trang cho phép thao tác nhiều tùy chọn hiển thị như xem trước ngắt trang, đặt mức thu phóng, đặt hướng trang, kiểm soát khả năng hiển thị dữ liệu bằng ngăn cố định, kích thước giấy, chia tỷ lệ, tiêu đề & chân trang và vùng in.

Quản lý dữ liệu trang tính Excel

Aspose.Cells for Python via Java API cung cấp hỗ trợ sâu rộng cho việc quản lý dữ liệu bảng tính. Người ta có thể dễ dàng thao tác với bất kỳ ô nào trong trang tính khi chạy hoặc nhập dữ liệu vào trang tính từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.

Tùy chỉnh biểu đồ

Aspose.Cells for Python via Java hỗ trợ đầy đủ về biểu đồ. Người ta có thể dễ dàng thêm các biểu đồ tiêu chuẩn và tùy chỉnh hoặc tự động đặt dữ liệu biểu đồ để làm mới biểu đồ trong thư viện python này.