Microsoft® Visio Formatkonvertering via C#

Konvertera MS Visio-diagram till PDF, HTML och bilder inklusive BMP, JPG, PNG, TIFF för att bygga plattformsoberoende .NET-applikationer.

 

För alla lösningar, design av flödesscheman och affärsflödesdiagram etc eller närhelst det finns behov av att hantera MS Visio-diagram med i applikationen. Så det finns behov av att analysera Visio-format samt konvertera till andra format. .NET Visio API kan underlätta allt detta. API skapar, läser och manipulerar inte bara Visio-filer utan konverterar också till bilder, PDF- och HTML-format.

Interkonvertering Visio-filer

Visio filer som VSDX, VSX, VTX, VDX, VSSX, VSTX, VSDM, VSSM, VSTM kan konverteras med bara några rader C# kod. Låt oss överväga fallet med VSD till VSDX konvertering. API tillhandahåller en Diagram klass för att ladda källfilen VSD. Efter att ha laddat filen, anropa metoden Spara med utdatasökväg med VSDX filnamn och SaveFileFormat .targetFiltillägg som parametrar.

C# Kod för omvandling från VSD till VSDX
 

Visio Konvertering av format till bilder

Närhelst det finns behov av att konvertera Microsoft® Visio filer till bilder inklusive JPG, PNG, BMP, TIFF och SVG. API gör det enkelt och omvandlingsprocessen är densamma. Använd klassen Diagram för att ladda filen och anropa sparmetoden genom att ange bildnamn med fullständig sökväg och SaveFileFormat som parametrar. För specifik bildinställning tillhandahåller API Klassen ImageSaveOptions .

C# Kod för att konvertera Visio till bildformat
 

Konvertera Visio filer till PDF

API kan konvertera visio-format till PDF. Konverteringsprocessen är enkel. Ladda filen med klassen Diagram. Skapa en Memostream-objekt och spara visio-filen som PDF i strömmen med hjälp av metoden Spara med strömobjekt och SaveFileFormat.PDF som parametrar. Skapa ett FileStream-objekt för den konverterade filen för att spara det med hjälp av MemoryStream.WriteTo(FileStream) metod.

C# Kod för konvertering från Visio till PDF