Aspose.Email  Product Family

API การจัดการและการส่งอีเมล์

Native APIs เพื่อสร้าง จัดการ และแปลงไฟล์อีเมลและที่เก็บข้อมูลของ Outlook ใช้โปรโตคอลเครือข่ายเช่น SMTP, POP3 & IMAP

  ดาวน์โหลดฟรีทดลอง