Chuyển đổi XBRL sang iXBRL qua Python

Chuyển đổi XBRL sang iXBRL mà không cần bất kỳ phần mềm nào khác trong các ứng dụng dựa trên Python.

 

Aspose.Finance cho Python qua .NET là một định dạng API để xử lý XBRL, iXBRL và các nhà phát triển có thể dễ dàng xây dựng các ứng dụng phần mềm quản lý quy trình kinh doanh, phân tích tài chính và báo cáo để chuyển đổi, tạo, đọc, xem và xác thực XBRL và iXBRL liên quan đến tài chính các tập tin.

Cách chuyển đổi XBRL thành iXBRL

  1. Tải tệp XBRL đầu vào bằng lớp XbrlDocument.2. Đặt SaveOptions cho tệp đầu ra bằng cách chọn SaveFormat.IXBRL.
  2. Gọi phương thức lưu bằng cách cung cấp tệp đích và các tham số SaveOptions có liên quan.

Yêu cầu chuyển đổi

Để tiến hành chuyển đổi XBRL sang iXBRL, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

  • Hệ điều hành dựa trên Microsoft Windows hoặc Linux.- Python 3.5 trở lên.- Aspose.Finance cho Python được tham chiếu trong dự án của bạn.
 

C# mã nguồn để chuyển đổi tệp XBRL thành iXBRL

 

Các tùy chọn chuyển đổi khác

XBRL sang XLSX (Bảng tính Microsoft Excel Open XML)
OFX Phản hồi (Định dạng từ 1.03 đến 2.2)
OFX Yêu cầu (Định dạng từ 1.03 đến 2.2)