Phông chữ là tập hợp các biểu diễn đồ họa của các ký hiệu. Hình thức của phông chữ phụ thuộc vào các tham số của phông chữ như họ loại, kiểu chữ, tỷ lệ phông chữ, v.v. Làm việc với phông chữ rất quan trọng trong phát triển giao diện, thiết kế hoặc kiểu chữ. Giao diện của bạn sẽ trông như thế nào tùy thuộc vào phông chữ bạn chọn, nhưng cũng có rất nhiều yếu tố bạn cần thực hiện để chọn đúng phông chữ. Người dùng không chỉ chú ý đến khả năng đọc của văn bản mà cả các công cụ tìm kiếm cũng tính đến chúng khi tạo kết quả tìm kiếm

Aspose.Font cho .NET là một thư viện linh hoạt và dễ sử dụng để làm việc với các tệp phông chữ khác nhau. API này hỗ trợ nhiều định dạng phông chữ như TrueType, CFF, OpenType, EOT, WOFF, WOFF2 và Type1. Nó cho phép bạn tải phông chữ và cung cấp thông tin cấu trúc dữ liệu của chúng cùng với bất kỳ glyph nào, thông tin mã hóa cho tất cả các loại phông chữ. Người dùng cuối có thể nhận trợ giúp thông qua hệ thống con kết xuất của nó để hiển thị bất kỳ hình tượng hoặc văn bản mong muốn nào.

Các tính năng API phông chữ .NET nâng cao

Tải, giải nén và lưu phông chữ TrueType

Aspose.Font cho .NET có thể dễ dàng tải, trích xuất và lưu các định dạng phông chữ khác nhau. Đây chỉ là một vài dòng mã cho TrueType TTF.

Tải, giải nén và lưu TTF - C#

  //byte array to load Font from
  byte[] fontMemoryData = File.ReadAllBytes("directoryPath" + "Montserrat-Regular.ttf");
  FontDefinition fd = new FontDefinition(FontType.TTF, new FontFileDefinition("ttf", new ByteContentStreamSource(fontMemoryData)));
  TtfFont ttfFont = Aspose.Font.Font.Open(fd) as TtfFont;

  //Work with data from just loaded TtfFont object
  
  //Save CffFont to disk
  ttfFont.Save("ouputDirectoryPath"+Montserrat-Regular_out.ttf);
  

Support and Learning Resources

  
  

Aspose.Fontcung cấp các API riêng lẻ cho các môi trường phát triển phổ biến như được liệt kê bên dưới: