Tệp hình ảnh Chữ ký ảnh qua net

Chữ ký ảnh hình ảnh

Tất cả các hình ảnh định dạng được hỗ trợ cho thao tác Chữ ký ảnh

Sử dụng Aspose.Imaging, bạn có thể dễ dàng áp dụng Chữ ký ảnh cho các định dạng hình ảnh khác nhau lập trình
Danh sách đầy đủ các thao tác Chữ ký ảnh được hỗ trợ theo định dạng hình ảnh: