HTML JPG OCR XML BMP
Aspose.OCR for .NET
TEXT

Konwertuj BMP na TEKST za pomocą C#

Konwertuj BMP na tekst w dowolnej aplikacji opartej na platformie .NET za pomocą optycznego rozpoznawania znaków.

Jak przekonwertować BMP na TEKST za pomocą C#

Aby przekonwertować BMP na TEKST, użyjemy interfejsu API Aspose.OCR for .NET, który jest bogaty w funkcje, potężny i łatwy w użyciu interfejs API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C#. Otwórz menedżera pakietów NuGet, wyszukaj Aspose.OCR i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.OCR

Kroki, aby przekonwertować BMP na TEKST za pomocą C#

 1. Utwórz instancję klasy AsposeOcr
 2. Wywołaj metodę AsposeOCR.RecognizeImage
 3. Przekaż ścieżkę pliku BMP jako parametr
 4. AsposeOCR.RecognizeImage zwraca ciąg z rozpoznanym tekstem
 5. W razie potrzeby przekonwertuj ciąg na plik TXT

Wymagania dotyczące konwersji

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z .NET Framework, .NET Core i PHP, VBScript, Delphi, C++ przez COM Interop.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.OCR dla .NET DLL, do której odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod przedstawia konwersję BMP na TEKST C#

// initialize an instance of AsposeOcr
AsposeOcr ocr = new AsposeOcr();
// recognize image
string riText = ocr.RecognizeImage("template.bmp");
// print text
Console.WriteLine(riText); 
 
 • Darmowa aplikacja do konwersji BMP na TEKST

    No need to download or setup anything.
    No need to write any code.
    Just upload your BMP file and hit the "Convert" button.
    You will instantly get the download link for resultant TEXT file.

  Inne obsługiwane konwersje