HTML JPG OCR XML TIFF
Aspose.OCR for .NET
TXT

Konwertuj TIFF na TEKST za pomocą C#

Konwertuj TIFF na tekst w dowolnej aplikacji opartej na platformie .NET za pomocą optycznego rozpoznawania znaków.

Jak przekonwertować TIFF na TEKST za pomocą C#

Aby przekonwertować TIFF na TEKST, użyjemy interfejsu API Aspose.OCR for .NET, który jest bogaty w funkcje, potężny i łatwy w użyciu interfejs API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C#. Otwórz menedżera pakietów NuGet, wyszukaj Aspose.OCR i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.OCR

Kroki, aby przekonwertować TIFF na TEKST za pomocą C#

 1. Utwórz instancję klasy AsposeOcr
 2. Wywołaj metodę AsposeOCR.RecognizeImage
 3. Przekaż ścieżkę pliku TIFF jako parametr
 4. AsposeOCR.RecognizeImage zwraca ciąg z rozpoznanym tekstem
 5. W razie potrzeby przekonwertuj ciąg na plik TXT

Wymagania dotyczące konwersji

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z .NET Framework, .NET Core i PHP, VBScript, Delphi, C++ przez COM Interop.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.OCR dla .NET DLL, do której odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod przedstawia konwersję TIFF na TEKST C#

// initialize an instance of AsposeOcr
AsposeOcr ocr = new AsposeOcr();
// recognize image
string recognizedTxt = ocr.RecognizeImage("image.tiff");
// print result
Console.WriteLine(recognizedTxt); 
 
 • Darmowa aplikacja do konwersji TIFF na TEKST

   
   
   
   

  Inne obsługiwane konwersje