HTML JPG OCR XML BMP
Aspose.OCR for .NET
TEXT

Chuyển đổi BMP sang TEXT qua C#

Chuyển đổi BMP thành văn bản trong bất kỳ ứng dụng dựa trên .NET nào bằng Nhận dạng ký tự quang học.

Cách chuyển BMP sang TEXT bằng C#

Để chuyển đổi BMP thành TEXT, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.OCR cho .NET , đây là một API giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng thao tác tài liệu và API chuyển đổi cho nền tảng C#. Mở trình quản lý gói NuGet , tìm kiếm Aspose.OCR và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Lệnh Bảng điều khiển Trình quản lý Gói


PM> Install-Package Aspose.OCR

Các bước chuyển đổi BMP sang TEXT qua C#

 1. Tạo một phiên bản của lớp AsposeOcr
 2. Gọi phương thức AsposeOCR.RecognizeImage
 3. Chuyển đường dẫn tệp BMP làm tham số
 4. AsposeOCR.RecognizeImage trả về một Chuỗi với văn bản được nhận dạng
 5. Chuyển đổi chuỗi thành tệp TXT, nếu cần

Yêu cầu chuyển đổi

 • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với .NET Framework, .NET Core và PHP, VBScript, Delphi, C ++ thông qua COM Interop.
 • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.OCR cho .NET DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.
 

Mã mẫu này hiển thị Chuyển đổi BMP sang TEXT C#

// initialize an instance of AsposeOcr
AsposeOcr ocr = new AsposeOcr();
// recognize image
string riText = ocr.RecognizeImage("template.bmp");
// print text
Console.WriteLine(riText); 
 
 • Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi BMP sang TEXT

    No need to download or setup anything.
    No need to write any code.
    Just upload your BMP file and hit the "Convert" button.
    You will instantly get the download link for resultant TEXT file.

  Các chuyển đổi được hỗ trợ khác