HTML JPG OCR XML GIF
Aspose.OCR for .NET
TXT

Chuyển đổi GIF sang TXT qua C#

Chuyển đổi GIF thành văn bản trong bất kỳ ứng dụng dựa trên .NET nào bằng Nhận dạng ký tự quang học.

Cách chuyển GIF sang TXT bằng C#

Để chuyển đổi GIF thành TXT, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.OCR cho .NET , đây là một API giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng thao tác tài liệu và API chuyển đổi cho nền tảng C#. Mở trình quản lý gói NuGet , tìm kiếm Aspose.OCR và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Lệnh Bảng điều khiển Trình quản lý Gói


PM> Install-Package Aspose.OCR

Các bước chuyển đổi GIF sang TXT qua C#

 1. Tạo một phiên bản của lớp AsposeOcr
 2. Gọi phương thức AsposeOCR.RecognizeImage
 3. Chuyển đường dẫn tệp GIF làm tham số
 4. AsposeOCR.RecognizeImage trả về một Chuỗi với văn bản được nhận dạng
 5. Chuyển đổi chuỗi thành tệp TXT, nếu cần

Yêu cầu chuyển đổi

 • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với .NET Framework, .NET Core và PHP, VBScript, Delphi, C ++ thông qua COM Interop.
 • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.OCR cho .NET DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.
 

Mã mẫu này hiển thị Chuyển đổi GIF sang TXT C#

// initialize an instance of AsposeOcr
AsposeOcr ocr = new AsposeOcr();
// recognize image
string riTxt = ocr.RecognizeImage("template.gif");
// print txt
Console.WriteLine(riTxt); 
 
 • Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi GIF sang TXT

   
   
   
   

  Các chuyển đổi được hỗ trợ khác