Ανοίξτε το αρχείο AI online

Όταν δεν χρειάζεστε τη λειτουργικότητα επεξεργασίας όταν ανοίγετε τη μορφή AI online, αυτό το πρόγραμμα προβολής AI είναι μια καλή λύση για πολλούς σκοπούς. Μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο AI online μετά τη μεταφόρτωση στο διακομιστή ιστού. Η μορφή AI είναι μια μορφή διανύσματος, οπότε η ραστεροποίηση θα προχωρήσει στο καθορισμένο μέγεθος εικόνας. Για τις πρόσθετες λειτουργίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε .Net ή Java API υψηλού κώδικα για να ανοίξετε αρχεία AI στις διαστάσεις που χρειάζεστε

Drag and drop a file or click Open Image

your image

You can reproduce the main functionality of this built-in app using Aspose.PSD for .NET

	// For the new AI format please use the following code:
	async Task<bool> OpenPdfToPng(Stream pdfFileStream, string pngFileId, Size size)
	{
		pdfFileStream.Position = 0;
		try
		{
			using var pdfDocument = new Aspose.Pdf.Document(pdfFileStream);
			var page = pdfDocument.Pages[1];
			using var imageStream = new MemoryStream();
			Resolution resolution = new Resolution(300);
			PngDevice pngDevice = new PngDevice(size.Width, size.Height, resolution);
			pngDevice.Process(page, imageStream);
			imageStream.Position = 0;
			await StorageService.Upload(pngFileId, imageStream);
			imageStream.Close();
			return true;
		}
		catch (Aspose.Pdf.InvalidPdfFileFormatException)
		{
			return false;
		}
	}
	
	// For the Old AI Formats please use the Aspose.PSD high-code API
	using (AiImage image = (AiImage)Image.Load(sourceFileName))
	{
		ImageOptionsBase options = new PngOptions() { ColorType = PngColorType.TruecolorWithAlpha };
		image.Save(outFileName, options);
	}

You can download Aspose.PSD for .NET from Nuget package manager

You can reproduce the main functionality of this built-in app using Aspose.PSD for Java

  public static boolean openPdfToPng(InputStream pdfFileStream, String pngFileId, Size size) {
    try {
      pdfFileStream.setPosition(0);
      try (Document pdfDocument = new Document(pdfFileStream)) {
        com.aspose.pdf.Page page = pdfDocument.getPages().get_Item(1);
        try (OutputStream imageStream = new ByteArrayOutputStream()) {
          Resolution resolution = new Resolution(300);
          PngDevice pngDevice = new PngDevice(size.getWidth(), size.getHeight(), resolution);
          pngDevice.process(page, imageStream);
          imageStream.setPosition(0);
          StorageService.upload(pngFileId, imageStream);
          return true;
        }
      } catch (com.aspose.pdf.exceptions.InvalidPdfFileFormatException e) {
        return false;
      }
    } catch (Exception ex) {
      return false;
    }
  }

  public static void convertAItoPNG(String sourceFileName, String outFileName) {
    try (AiImage image = (AiImage) Image.load(sourceFileName)) {
      ImageOptionsBase options = new PngOptions();
      options.setColorType(PngColorType.TruecolorWithAlpha);
      image.save(outFileName, options);
    }
  }

You can download Aspose.PSD for Java from Aspose Repository

This App is completely free, but it just a small piece of functionality that offers for you Aspose.PSD library. You can make your own app with any functionality of Aspose.PSD. If you can not find needed feature in Aspose.PSD, you can post on PSD Support Forum. The great support, different priceing plans, prioritized bug fixes and feature releasing for the Paid Support Customers.

List of Aspose.PSD versions for different configurations

Aspose.PSD for .NET

Aspose.PSD for Java


Aspose.PSD for .NET has the version for the most popular .NET versions including: .NET Framework 2, 3.5, 4.0, 4.0CP, .netstandard 2, .NET 5, 6, 7. Version of .NET Library for .NET 7 is suitable for the mobile development
Aspose.PSD for Java made on the Java 1.6, so it can be used in the any popular Java configurations. It's suitable for Cross-platform developement
Official Aspose.PSD for .NET pageOfficial Aspose.PSD for Java page
Aspose.PSD for .NET Pricing plansAspose.PSD for Java Pricing plans

Please check the support forum. Where you can feel the real customer care

Ανοίξτε το αρχείο AI με Aspose.PSD ή άλλα προϊόντα Aspose. Κάντε online την προεπισκόπηση αρχείων AI.