Ανοίξτε το αρχείο AI online

Όταν δεν χρειάζεστε τη λειτουργικότητα επεξεργασίας όταν ανοίγετε τη μορφή AI online, αυτό το πρόγραμμα προβολής AI είναι μια καλή λύση για πολλούς σκοπούς. Μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο AI online μετά τη μεταφόρτωση στο διακομιστή ιστού. Η μορφή AI είναι μια μορφή διανύσματος, οπότε η ραστεροποίηση θα προχωρήσει στο καθορισμένο μέγεθος εικόνας. Για τις πρόσθετες λειτουργίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε .Net ή Java API υψηλού κώδικα για να ανοίξετε αρχεία AI στις διαστάσεις που χρειάζεστε

Drag and drop a file or click Open Image

your image

You can reproduce the main functionality of this built-in app using Aspose.PSD

	// For the new AI format please use the following code:
	async Task<bool> OpenPdfToPng(Stream pdfFileStream, string pngFileId, Size size)
	{
		pdfFileStream.Position = 0;
		try
		{
			using var pdfDocument = new Aspose.Pdf.Document(pdfFileStream);
			var page = pdfDocument.Pages[1];
			using var imageStream = new MemoryStream();
			Resolution resolution = new Resolution(300);
			PngDevice pngDevice = new PngDevice(size.Width, size.Height, resolution);
			pngDevice.Process(page, imageStream);
			imageStream.Position = 0;
			await StorageService.Upload(pngFileId, imageStream);
			imageStream.Close();
			return true;
		}
		catch (Aspose.Pdf.InvalidPdfFileFormatException)
		{
			return false;
		}
	}
	
	// For the Old AI Formats please use the Aspose.PSD high-code API
	using (AiImage image = (AiImage)Image.Load(sourceFileName))
	{
		ImageOptionsBase options = new PngOptions() { ColorType = PngColorType.TruecolorWithAlpha };
		image.Save(outFileName, options);
	}

You can download Aspose.PSD from Nuget package manager

Ανοίξτε το αρχείο AI με Aspose.PSD ή άλλα προϊόντα Aspose. Κάντε online την προεπισκόπηση αρχείων AI.