Ηλεκτρονικό άνοιγμα αρχείων PSB

Το PSB είναι τύπος Adobe Photoshop που υποστηρίζει εικόνες μεγαλύτερες από 30000 pixel όταν το PSD υποστηρίζει εικόνες μικρότερες από 30000 pixel. Η δομή του αρχείου PSB είναι ελαφρώς διαφορετική από την PSD, οπότε δεν μπορεί κάθε PSD Viewer να ανοίξει το αρχείο PSB. Αλλά Aspose.PSD υποστηρίζει την προβολή PSB και κάποια λειτουργία επεξεργασίας με PSB File Format. Με αυτήν την εφαρμογή μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο PSB online και από οποιαδήποτε συσκευή.

Drag and drop a file or click Open Image

your image

You can reproduce the main functionality of this built-in app using Aspose.PSD for .NET

  using (PsdImage image = (PsdImage)Image.Load(sourcePsbFileName))
  {
	  // To open the PSB File as JPG just use this code
    image.Save(sourcePsbFileName + ".jpg", new JpegOptions());
  }

You can download Aspose.PSD for .NET from Nuget package manager

You can reproduce the main functionality of this built-in app using Aspose.PSD for Java

  public static void convertReadOnlyPSBtoJpeg(String sourceFileName) {
    try {
      PsdLoadOptions loadOptions = new PsdLoadOptions();
      loadOptions.setReadOnlyMode(true);
      
      PsdImage image = null;
      try {
        image = (PsdImage) Image.load(sourceFileName, loadOptions);
        image.save(sourceFileName + ".jpg", new JpegOptions());
      } finally {
        if (image != null) {
          image.dispose();
        }
      }
    } catch (Exception ex) {

    }
  }

You can download Aspose.PSD for Java from Aspose Repository

This App is completely free, but it just a small piece of functionality that offers for you Aspose.PSD library. You can make your own app with any functionality of Aspose.PSD. If you can not find needed feature in Aspose.PSD, you can post on PSD Support Forum. The great support, different priceing plans, prioritized bug fixes and feature releasing for the Paid Support Customers.

List of Aspose.PSD versions for different configurations

Aspose.PSD for .NET

Aspose.PSD for Java


Aspose.PSD for .NET has the version for the most popular .NET versions including: .NET Framework 2, 3.5, 4.0, 4.0CP, .netstandard 2, .NET 5, 6, 7. Version of .NET Library for .NET 7 is suitable for the mobile development
Aspose.PSD for Java made on the Java 1.6, so it can be used in the any popular Java configurations. It's suitable for Cross-platform developement
Official Aspose.PSD for .NET pageOfficial Aspose.PSD for Java page
Aspose.PSD for .NET Pricing plansAspose.PSD for Java Pricing plans

Please check the support forum. Where you can feel the real customer care

Δείτε το αρχείο PSB με ενσωματωμένο πρόγραμμα προβολής PSB χωρίς κωδικό. Μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο PSB με την τρέχουσα εφαρμογή. Αν χρειάζεστε επιπλέον δυνατότητες επεξεργασίας, ελέγξτε την Επεξεργαστής PSB.