เปิดไฟล์ AI ออนไลน์

เมื่อคุณไม่จำเป็นต้องมีฟังก์ชันการแก้ไขเมื่อคุณเปิดรูปแบบ AI ออนไลน์ AI Viewer นี้เป็นทางออกที่ดีสำหรับหลายวัตถุประสงค์คุณสามารถเปิดไฟล์ AI ออนไลน์หลังจากอัปโหลดไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์รูปแบบ AI เป็นรูปแบบเวกเตอร์ดังนั้นการแรสเตอร์จะดำเนินการในขนาดภาพที่ระบุสำหรับฟังก์ชันเพิ่มเติมคุณสามารถใช้ .Net หรือ Java API รหัสสูงเพื่อเปิดไฟล์ AI ในมิติที่คุณต้องการ

Drag and drop a file or click Open Image

your image

You can reproduce the main functionality of this built-in app using Aspose.PSD

	// For the new AI format please use the following code:
	async Task<bool> OpenPdfToPng(Stream pdfFileStream, string pngFileId, Size size)
	{
		pdfFileStream.Position = 0;
		try
		{
			using var pdfDocument = new Aspose.Pdf.Document(pdfFileStream);
			var page = pdfDocument.Pages[1];
			using var imageStream = new MemoryStream();
			Resolution resolution = new Resolution(300);
			PngDevice pngDevice = new PngDevice(size.Width, size.Height, resolution);
			pngDevice.Process(page, imageStream);
			imageStream.Position = 0;
			await StorageService.Upload(pngFileId, imageStream);
			imageStream.Close();
			return true;
		}
		catch (Aspose.Pdf.InvalidPdfFileFormatException)
		{
			return false;
		}
	}
	
	// For the Old AI Formats please use the Aspose.PSD high-code API
	using (AiImage image = (AiImage)Image.Load(sourceFileName))
	{
		ImageOptionsBase options = new PngOptions() { ColorType = PngColorType.TruecolorWithAlpha };
		image.Save(outFileName, options);
	}

You can download Aspose.PSD from Nuget package manager

เปิดไฟล์ AI กับ Aspose.PSD หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ Asposeแสดงตัวอย่างไฟล์ AI แบบออนไลน์