Aspose.PUB   for C++

API C++ để phân tích cú pháp tệp nhà xuất bản

Thao tác với tệp Publisher cũng như Chuyển đổi định dạng PUB sang PDF trong bất kỳ ứng dụng dựa trên C++ nào.

  Tải về Miễn Phí Thử Nghiệm Try Online
  
 

MS Publisher là một chương trình tạo tài liệu tập trung để làm việc với thông tin bố cục trang. Chương trình mở các định dạng tệp tiếp theo từ MS Publisher 2.0 trở lên, các tệp có phần mở rộng .txt, tệp RTF, tệp MS Word, tệp HTML, văn bản Unicode, v.v. Phần mềm này cho phép tạo các tài liệu được thiết kế của riêng bạn hoặc sử dụng các thiết kế đã định dạng cho tài liệu của bạn. MS Publisher lưu các tệp với phần mở rộng .pub và không nhiều ứng dụng ngoài Publisher có thể xử lý các tệp như vậy.

Aspose.PUB cho C++ là một thư viện xử lý các định dạng PUb của Microsoft. Nó cho phép các nhà phát triển đọc và tải các tệp PUB, thao tác với siêu dữ liệu cũng như chuyển đổi định dạng tệp xuất bản điện tử (.pub) sang PDF. Nó cung cấp khả năng chuyển đổi PUB sang PDF, HTML, XLSX, DOC và các định dạng hình ảnh phổ biến nhất một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Chức năng này cũng được triển khai trong các ứng dụng đa nền tảng miễn phí nên bạn có thể tự mình thử ngay bây giờ.

Tính năng API thao tác PUB trong C++ nâng cao

Đọc các định dạng tệp .pub

Thao tác siêu dữ liệu

Chuyển đổi tài liệu PUB sang PDF

Chuyển đổi tệp PUB sang PDF

Thư viện Aspose.PUB for C++ có thể đọc và chuyển đổi các tài liệu xuất bản (.pub) sang định dạng PDF, chỉ với một vài dòng mã.

Chuyển đổi PUB sang PDF - C++

System::String SourcPubFile = dataDir() + u"1.pub";

System::String filePdf = dataDir() + u"result_out.pdf";

System::SharedPtr parser = PubFactory::CreateParser(SourcPubFile);

System::SharedPtr document = parser->Parse();

PubFactory::CreatePdfConverter()->ConvertToPdf(document, filePdf);
  
  

Aspose.PUB cung cấp các API xử lý PUB riêng lẻ cho các môi trường phát triển phổ biến khác như được liệt kê bên dưới: