PPT PPTX ODP PDF
Aspose.Slides  for C++

پاورپوینت، PDF، PPT یا سایر اسناد را با هم در C++ ادغام کنید

برنامه های C++ خود را بسازید تا با استفاده از APIهای Aspose.Slides ارائه ها را ترکیب کنید.

 
 
 

Aspose.Slides پاورپوینت نمونه کد آنلاین شامل