JPG را در C++ ادغام کنید

کتابخانه C++ پرسرعت و کراس پلتفرم برای ادغام تصاویر JPG با استفاده از کد C++

ادغام JPG به JPG با استفاده از Aspose.Slides

Aspose.Slides for C++ یک کتابخانه قدرتمند C++ است که برای ادغام و دستکاری ارائه‌ها، تصاویر و فایل‌های دیگر استفاده می‌شود. هنگامی که JPG را با JPG ادغام می کنید، به طور موثر دو تصویر را برای دریافت یک تصویر ترکیب می کنید.

ادغام JPG به JPEG در C++

با استفاده از Aspose.Slides for C++ ، می توانید فایل های JPG را تنها با چند خط کد به سرعت ادغام کنید.

کد C++ برای ادغام JPG به JPG


auto pres = System::MakeObject<Presentation>();
    
auto image1 = pres->get_Images()->AddImage(File::ReadAllBytes(u"image1.jpg"));
pres->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->AddPictureFrame(ShapeType::Rectangle, 0.0f, 0.0f, 100.0f, 100.0f, image1);
auto image2 = pres->get_Images()->AddImage(File::ReadAllBytes(u"image2.jpg"));
pres->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->AddPictureFrame(ShapeType::Rectangle, 0.0f, 200.0f, 100.0f, 100.0f, image2);

for (int32_t index = 0; index < pres->get_Slides()->get_Count(); index++)
{
  auto slide = pres->get_Slides()->idx_get(index);
  auto fileName = String::Format(u"slide_{0}.jpg", index);
  slide->GetThumbnail()->Save(fileName, ImageFormat::get_Jpeg());
}

نحوه ادغام JPG در C++

 1. Aspose.Slides را برای C++ نصب کنید. نصب را ببینید.

 2. کتابخانه را به عنوان مرجع در پروژه خود اضافه کنید.

 3. یک نمونه از کلاس Presentation ایجاد کنید.

 4. فایل های JPG را که می خواهید به عنوان قاب عکس ادغام کنید بارگیری کنید.

 5. تصویر JPG حاصل را ذخیره کنید.

ادغام فایل های PDF به صورت آنلاین

نحوه ادغام PDF در پایتون

فایل های دیگر را ادغام کنید

همچنین می توانید فایل ها را با فرمت های دیگر ترکیب کنید تا یک فایل واحد بدست آورید