SVG را به PNG در C++ ادغام کنید

کتابخانه C++ پرسرعت و چند پلتفرمی برای ادغام تصاویر SVG به PNG با استفاده از کد C++

SVG را با استفاده از Aspose.Slides به PNG ادغام کنید

Aspose.Slides for C++ یک کتابخانه قدرتمند C++ است که برای ادغام و دستکاری ارائه‌ها، تصاویر و فایل‌های دیگر استفاده می‌شود. وقتی SVG را با PNG ادغام می کنید، به طور موثر تصاویر SVG را برای دریافت یک تصویر PNG ترکیب می کنید.

SVG را به PNG در C++ ادغام کنید

با استفاده از Aspose.Slides for C++ ، می توانید فایل های SVG را به سرعت با چند خط کد ادغام کنید.

کد C++ برای ادغام SVG به PNG


auto pres = System::MakeObject<Presentation>();
String svgContent = IO::File::ReadAllText(svgPath);
	SharedPtr<ISvgImage> svgImage = System::MakeObject<SvgImage>(svgContent);
	SharedPtr<IPPImage> ppImage = pres->get_Images()->AddImage(svgImage);
	pres->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->AddPictureFrame(ShapeType::Rectangle, 0.0f, 0.0f, static_cast<float>(ppImage->get_Width()), static_cast<float>(ppImage->get_Height()), ppImage);

for (int32_t index = 0; index < pres->get_Slides()->get_Count(); index++)
{
  auto slide = pres->get_Slides()->idx_get(index);
  auto fileName = String::Format(u"slide_{0}.png", index);
  slide->GetThumbnail()->Save(fileName, ImageFormat::get_Png());
}

نحوه ادغام SVG با PNG در C++

 1. Aspose.Slides را برای C++ نصب کنید. نصب را ببینید.

 2. کتابخانه را به عنوان مرجع در پروژه خود اضافه کنید.

 3. یک نمونه از کلاس Presentation ایجاد کنید.

 4. فایل های SVG را که می خواهید با هم ادغام کنید بارگیری کنید.

 5. تصویر PNG حاصل را ذخیره کنید.

ادغام فایل های PDF به صورت آنلاین

نحوه ادغام PDF در پایتون

فایل های دیگر را ادغام کنید

همچنین می توانید فایل ها را با فرمت های دیگر ترکیب کنید تا یک فایل واحد بدست آورید