PPT PPTX ODP
Aspose.Slides  for C++

اسناد پاورپوینت و اپن آفیس را با استفاده از C++ قفل کنید یا با رمز عبور محافظت کنید

برنامه های C++ خود را بسازید تا با استفاده از API های سمت سرور، برای ارائه ها رمز عبور تعیین کنید.