PPT PPTX ODP
Aspose.Slides  for Java

اسناد پاورپوینت و اپن آفیس را با استفاده از جاوا قفل کنید یا با رمز عبور محافظت کنید

برنامه های جاوا خود را بسازید تا با استفاده از API های سمت سرور، برای ارائه ها رمز عبور تعیین کنید.