PPT PPTX ODP
Aspose.Slides  for Python via .NET

با استفاده از پایتون، اسناد پاورپوینت و اپن آفیس را قفل کنید یا با رمز عبور محافظت کنید

برنامه های پایتون خود را بسازید تا با استفاده از API های سمت سرور، برای ارائه ها رمز عبور تعیین کنید.