Konwertuj SVG na PNG w C++

Szybka i wieloplatformowa biblioteka C++, która pomaga w tworzeniu aplikacji z możliwością tworzenia, scalania, sprawdzania lub konwertowania plików prezentacji Microsoft PowerPoint i OpenOffice bez użycia oprogramowania takiego jak Microsoft lub Open Office, Adobe PDF.

Konwertuj SVG na PNG w C++

Aspose.Slides for C++ to potężna biblioteka C++ do tworzenia i manipulowania plikami prezentacji. Ponadto zapewnia elastyczne sposoby konwersji SVG na PNG. Korzystając z Aspose.Slides dla C++, każdy programista lub aplikacja może konwertować pliki SVG na PNG za pomocą zaledwie kilku wierszy kodu C++.

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania dokumentów, Aspose.Slides dla C++ szybko eksportuje pliki SVG do formatów plików PNG. Biblioteka Aspose PowerPoint umożliwia konwersję SVG do PNG i wielu innych formatów plików

Konwertuj SVG na PNG przy użyciu C++

Aby przekonwertować SVG na PNG, musisz utworzyć Prezentację z pliku SVG i zapisać ją jako PNG.

Kod C++ do konwersji SVG na PNG


auto pres = System::MakeObject<Presentation>();
System::String svgContent = System::IO::File::ReadAllText(svgPath);
System::SharedPtr<ISvgImage> svgImage = System::MakeObject<SvgImage>(svgContent);
System::SharedPtr<IPPImage> ppImage = pres->get_Images()->AddImage(svgImage);
pres->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->AddPictureFrame(Aspose::Slides::ShapeType::Rectangle, 0.0f, 0.0f, 
  static_cast<float>(ppImage->get_Width()), 
  static_cast<float>(ppImage->get_Height()), ppImage);
for (int32_t i = 0; i < pres->get_Slides()->get_Count(); i++)
{
  // Control hidden slides (do not render hidden slides)
  if (pres->get_Slides()->idx_get(i)->get_Hidden())
  {
    continue;
  }
  
  // Convert slide to a Bitmap object
  System::SharedPtr<Bitmap> bmp = pres->get_Slides()->idx_get(i)->GetThumbnail(2.f, 2.f);

  // Create file name for an image
  System::String outputFilePath = Path::Combine(outputDir, System::String(u"Slide_") + i + u".png");
  
  // Save the image in PNG format
  bmp->Save(outputFilePath, ImageFormat::get_Png());
}

Jak przekonwertować SVG na PNG przy użyciu Aspose.Slides dla C++ API

Oto kroki, aby przekonwertować SVG na PNG w C++.

 1. Zainstaluj Aspose.Slides dla C++ .

 2. Dodaj odwołanie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do projektu C++.

 3. Otwórz źródłowe pliki SVG w języku C++.

 4. Zapisz wynik jako plik PNG.

Darmowy konwerter online

Jak przekonwertować PPT na HTML w Pythonie

Konwertuj SVG na inne obsługiwane formaty

Możesz także przekonwertować SVG i zapisać do innych formatów plików. Zobacz wszystkie obsługiwane formaty poniżej