PPT PPTX ODP
Aspose.Slides  for .NET

Dodaj znak wodny do dokumentów PowerPoint i OpenOffice za pomocą C#

Twórz własne aplikacje platformy .NET do prezentacji ze znakami wodnymi, korzystając z interfejsów API po stronie serwera.