PPT PPTX ODP
Aspose.Slides  for Java

ล็อคหรือรหัสผ่านป้องกันเอกสาร PowerPoint และ OpenOffice โดยใช้ Java

สร้างแอป Java ของคุณเองเพื่อตั้งรหัสผ่านให้กับงานนำเสนอโดยใช้ API ฝั่งเซิร์ฟเวอร์