PPT PPTX
Aspose.Slides  for C++

Tạo biểu đồ trong tài liệu PowerPoint bằng C++

Xây dựng ứng dụng C++ của riêng bạn để tạo biểu đồ hình tròn, biểu đồ thanh và các sơ đồ khác trong bản trình bày bằng cách sử dụng API phía máy chủ.