PNG JPG BMP TIFF PPTX
Aspose.Slides for C++

Biểu đồ định dạng PPTX trong C ++

Biểu đồ tài liệu PPTX nguyên bản và hiệu suất cao bằng cách sử dụng Aspose.Slides phía máy chủ cho các API C ++ mà không cần sử dụng bất kỳ phần mềm nào như Microsoft hoặc Adobe PDF.

Cách tạo biểu đồ tệp PPTX bằng C ++

Để tìm kiếm tệp PPTX, chúng tôi sẽ sử dụng

Aspose.Slides dành cho C ++

API là một API tìm kiếm tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng C ++. Bạn có thể tải xuống phiên bản mới nhất của nó trực tiếp, chỉ cần mở

NuGet

quản lý gói, tìm kiếm ** Aspose.Slides.Cpp ** và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Yêu cầu


PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Các bước tạo biểu đồ tệp PPTX trong C ++

Lập biểu đồ tài liệu cơ bản với API Aspose.Slides for C ++ có thể được thực hiện chỉ với vài dòng mã.

 1. Khởi tạo lớp Thuyết trình.

 2. Truy cập trang trình bày đầu tiên.

 3. Thêm biểu đồ với dữ liệu mặc định

 4. Đặt chỉ số của bảng dữ liệu biểu đồ.

 5. Nhận sổ làm việc dữ liệu biểu đồ.

 6. Đặt tiêu đề biểu đồ.

 7. Xóa chuỗi và danh mục được tạo mặc định.

 8. Thêm chuỗi và danh mục.

 9. Lấy chuỗi biểu đồ đầu tiên và điền dữ liệu.

 10. Đặt màu tô cho chuỗi.

 11. Lưu tệp PPTX.

yêu cầu hệ thống

Aspose.Slides for C ++ hỗ trợ trên tất cả các nền tảng và Hệ điều hành chính. Vui lòng đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với C ++ Runtime Environment dành cho Windows 32 bit, Windows 64 bit và Linux 64 bit.
 • Aspose.Slides cho C ++ DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.
 

Tạo biểu đồ tệp PPTX - C ++

// Output File Path.
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\column_chart.pptx";

// Instantiate Presentation class
SharedPtr<Presentation> pres = MakeObject<Presentation>();

// Access first slide
SharedPtr<ISlide> slide = pres->get_Slides()->idx_get(0);

// Add chart with default data
SharedPtrv<IChart> chart = slide->get_Shapes()->AddChart(Aspose::Slides::Charts::ChartType::ClusteredColumn, 0, 0, 500, 500);

// Setting the index of chart data sheet
int defaultWorksheetIndex = 0;

// Getting the chart data workbook
SharedPtr<IChartDataWorkbook> fact = chart->get_ChartData()->get_ChartDataWorkbook();

// Setting chart Title
chart->get_ChartTitle()->AddTextFrameForOverriding(u"Sample Title");
chart->get_ChartTitle()->get_TextFrameForOverriding()->get_TextFrameFormat()->set_CenterText(NullableBool::True);
chart->get_ChartTitle()->set_Height(20);
chart->set_HasTitle(true);

// Delete default generated series and categories
chart->get_ChartData()->get_Series()->Clear();
chart->get_ChartData()->get_Categories()->Clear();
int s = chart->get_ChartData()->get_Series()->get_Count();
s = chart->get_ChartData()->get_Categories()->get_Count();

// Add series
chart->get_ChartData()->get_Series()->Add(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 0, 1, ObjectExt::Box<System::String>(u"Series 1")), chart->get_Type());
chart->get_ChartData()->get_Series()->Add(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 0, 2, ObjectExt::Box<System::String>(u"Series 2")), chart->get_Type());

// Add categories
chart->get_ChartData()->get_Categories()->Add(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 1, 0, ObjectExt::Box<System::String>(u"Category 1")));
chart->get_ChartData()->get_Categories()->Add(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 2, 0, ObjectExt::Box<System::String>(u"Category 2")));
chart->get_ChartData()->get_Categories()->Add(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 3, 0, ObjectExt::Box<System::String>(u"Category 3")));

// Take first chart series
SharedPtr<IChartSeries> series = chart->get_ChartData()->get_Series()->idx_get(0);

// Populate series data
series->get_DataPoints()->AddDataPointForBarSeries(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 1, 1, ObjectExt::Box(20)));
series->get_DataPoints()->AddDataPointForBarSeries(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 2, 1, ObjectExt::Box(50)));
series->get_DataPoints()->AddDataPointForBarSeries(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 3, 1, ObjectExt::Box(30)));

// Setting fill color for series
series->get_Format()->get_Fill()->set_FillType(FillType::Solid);
series->get_Format()->get_Fill()->get_SolidFillColor()->set_Color(System::Drawing::Color::get_Blue());

// Take second chart series
series = chart->get_ChartData()->get_Series()->idx_get(1);

// Populate series data
series->get_DataPoints()->AddDataPointForBarSeries(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 1, 2, ObjectExt::Box(30)));
series->get_DataPoints()->AddDataPointForBarSeries(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 2, 2, ObjectExt::Box(10)));
series->get_DataPoints()->AddDataPointForBarSeries(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 3, 2, ObjectExt::Box(60)));

// Setting fill color for series
series->get_Format()->get_Fill()->set_FillType(FillType::Solid);
series->get_Format()->get_Fill()->get_SolidFillColor()->set_Color(System::Drawing::Color::get_Orange());

// First label will be show Category name
SharedPtr<IDataLabel> lbl = series->get_DataPoints()->idx_get(0)->get_Label();
lbl->get_DataLabelFormat()->set_ShowCategoryName(true);

lbl = series->get_DataPoints()->idx_get(1)->get_Label();
lbl->get_DataLabelFormat()->set_ShowSeriesName(true);

// Show value for third label
lbl = series->get_DataPoints()->idx_get(2)->get_Label();
lbl->get_DataLabelFormat()->set_ShowValue(true);
lbl->get_DataLabelFormat()->set_ShowSeriesName(true);
lbl->get_DataLabelFormat()->set_Separator(u"/");

// Save PPTX file
pres->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx); 

  
 
 • Giới thiệu về Aspose.Slides cho C ++ API

  Tạo biểu đồ tài liệu PPTX ngay bây giờ bằng cách truy cập

  Trang web trình diễn trực tiếp

  . Bản demo trực tiếp có những lợi ích sau

  Online PPTX Chart Creation Live Demos

  Generate PPTX documents charts right now by visiting our Live Demos website . The live demo has the following benefits

    No need to download Aspose API.
    No need to write any code.
    Just upload your PPTX files.
    Chart will be created instantly.

  PPTX Những gì là PPTX Tập Tin Định Dạng

  Files with PPTX extension are presentation files created with popular Microsoft PowerPoint application. Unlike the previous version of presentation file format PPT which was binary, the PPTX format is based on the Microsoft PowerPoint open XML presentation file format. A presentation file is a collection of slides where each slide can comprise of text, images, formatting, animations, and other media. These slides are presented to audience in the form of slideshows with custom presentation settings.

  Đọc Thêm

  Các định dạng biểu đồ được hỗ trợ khác

  Sử dụng C ++, người ta có thể dễ dàng xử lý chuỗi với các định dạng khác nhau bao gồm.

  PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)