Chuyển đổi Image thành PDF trong C++

Thư viện C++ tốc độ cao và đa nền tảng giúp phát triển các ứng dụng với khả năng tạo, hợp nhất, kiểm tra hoặc chuyển đổi các tệp trình chiếu Microsoft PowerPoint và OpenOffice mà không cần sử dụng bất kỳ phần mềm nào như Microsoft hoặc Open Office, Adobe PDF.

Chuyển đổi Image thành PDF trong C++

Aspose.Slides for C++ là một thư viện C++ mạnh mẽ để tạo và thao tác với các tệp bản trình bày. Hơn nữa, nó cung cấp các cách linh hoạt để chuyển đổi Image thành PDF. Sử dụng Aspose.Slides for C++, bất kỳ nhà phát triển hoặc ứng dụng nào cũng có thể chuyển đổi các tệp Image thành PDF chỉ bằng một vài dòng mã C++.

Là một API xử lý tài liệu hiện đại, Aspose.Slides for C++ xuất các tệp Image sang các định dạng tệp PDF một cách nhanh chóng. Thư viện Aspose PowerPoint cho phép bạn chuyển đổi Image thành PDFs và nhiều định dạng tệp khác

Chuyển đổi Image sang PDF bằng C++

Để chuyển đổi Image sang PDF, bạn cần tạo Bản trình bày từ tệp Image và lưu dưới dạng PDF.

Mã C++ để chuyển đổi Image thành PDF


auto pres = System::MakeObject<Presentation>();
auto slide = pres->get_Slides()->idx_get(0);
auto image = pres->get_Images()->AddImage(File::ReadAllBytes(u"image.png"));
slide->get_Shapes()->AddPictureFrame(ShapeType::Rectangle, 10.0f, 10.0f, 100.0f, 100.0f, image);
pres->Save(u"pres.pdf", SaveFormat::Pdf);

Cách chuyển đổi Image thành PDF bằng Aspose.Slides cho API C++

Đây là các bước để chuyển đổi Image thành PDF trong C++.

  1. Cài đặt Aspose.Slides cho C++ .

  2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C ++ của bạn.

  3. Mở tệp nguồn Image bằng C++.

  4. Lưu kết quả dưới dạng tệp PDF.

Chuyển đổi trực tuyến miễn phí

Cách chuyển đổi PPT sang HTML bằng Python

Chuyển đổi Image sang các định dạng được hỗ trợ khác

Bạn cũng có thể chuyển đổi Image và lưu sang các định dạng tệp khác. Xem tất cả các định dạng được hỗ trợ bên dưới