Chuyển đổi PDF thành PPTX trong C++

Thư viện C++ tốc độ cao và đa nền tảng giúp phát triển các ứng dụng với khả năng tạo, hợp nhất, kiểm tra hoặc chuyển đổi các tệp trình chiếu Microsoft PowerPoint và OpenOffice mà không cần sử dụng bất kỳ phần mềm nào như Microsoft hoặc Open Office, Adobe PDF.

Chuyển đổi PDF thành PPTX trong C++

Aspose.Slides for C++ là một thư viện C++ mạnh mẽ để tạo và thao tác với các tệp bản trình bày. Hơn nữa, nó cung cấp các cách linh hoạt để chuyển đổi PDF thành PPTX. Sử dụng Aspose.Slides for C++, bất kỳ nhà phát triển hoặc ứng dụng nào cũng có thể chuyển đổi các tệp PDF thành PPTX chỉ bằng một vài dòng mã C++.

Là một API xử lý tài liệu hiện đại, Aspose.Slides for C++ xuất các tệp PDF sang các định dạng tệp PPTX một cách nhanh chóng. Thư viện Aspose PowerPoint cho phép bạn chuyển đổi PDF thành PPTXs và nhiều định dạng tệp khác

Chuyển đổi PDF sang PPTX bằng C++

Để chuyển đổi PDF sang PPTX, bạn cần tạo Bản trình bày từ tệp PDF và lưu dưới dạng PPTX.

Mã C++ để chuyển đổi PDF thành PPTX


auto pres = System::MakeObject<Presentation>();
pres->get_Slides()->AddFromPdf(u"InputPDF.pdf");
pres->Save(u"pres.pptx", SaveFormat::Pptx);

Cách chuyển đổi PDF thành PPTX bằng Aspose.Slides cho API C++

Đây là các bước để chuyển đổi PDF thành PPTX trong C++.

  1. Cài đặt Aspose.Slides cho C++ .

  2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C ++ của bạn.

  3. Mở tệp nguồn PDF bằng C++.

  4. Lưu kết quả dưới dạng tệp PPTX.

Chuyển đổi trực tuyến miễn phí

Cách chuyển đổi PPT sang HTML bằng Python

Chuyển đổi PDF sang các định dạng được hỗ trợ khác

Bạn cũng có thể chuyển đổi PDF và lưu sang các định dạng tệp khác. Xem tất cả các định dạng được hỗ trợ bên dưới