Chuyển đổi SVG thành PNG trong C++

Thư viện C++ tốc độ cao và đa nền tảng giúp phát triển các ứng dụng với khả năng tạo, hợp nhất, kiểm tra hoặc chuyển đổi các tệp trình chiếu Microsoft PowerPoint và OpenOffice mà không cần sử dụng bất kỳ phần mềm nào như Microsoft hoặc Open Office, Adobe PDF.

Chuyển đổi SVG thành PNG trong C++

Aspose.Slides for C++ là một thư viện C++ mạnh mẽ để tạo và thao tác với các tệp bản trình bày. Hơn nữa, nó cung cấp các cách linh hoạt để chuyển đổi SVG thành PNG. Sử dụng Aspose.Slides for C++, bất kỳ nhà phát triển hoặc ứng dụng nào cũng có thể chuyển đổi các tệp SVG thành PNG chỉ bằng một vài dòng mã C++.

Là một API xử lý tài liệu hiện đại, Aspose.Slides for C++ xuất các tệp SVG sang các định dạng tệp PNG một cách nhanh chóng. Thư viện Aspose PowerPoint cho phép bạn chuyển đổi SVG thành PNGs và nhiều định dạng tệp khác

Chuyển đổi SVG sang PNG bằng C++

Để chuyển đổi SVG sang PNG, bạn cần tạo Bản trình bày từ tệp SVG và lưu dưới dạng PNG.

Mã C++ để chuyển đổi SVG thành PNG


auto pres = System::MakeObject<Presentation>();
System::String svgContent = System::IO::File::ReadAllText(svgPath);
System::SharedPtr<ISvgImage> svgImage = System::MakeObject<SvgImage>(svgContent);
System::SharedPtr<IPPImage> ppImage = pres->get_Images()->AddImage(svgImage);
pres->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->AddPictureFrame(Aspose::Slides::ShapeType::Rectangle, 0.0f, 0.0f, 
  static_cast<float>(ppImage->get_Width()), 
  static_cast<float>(ppImage->get_Height()), ppImage);
for (int32_t i = 0; i < pres->get_Slides()->get_Count(); i++)
{
  // Control hidden slides (do not render hidden slides)
  if (pres->get_Slides()->idx_get(i)->get_Hidden())
  {
    continue;
  }
  
  // Convert slide to a Bitmap object
  System::SharedPtr<Bitmap> bmp = pres->get_Slides()->idx_get(i)->GetThumbnail(2.f, 2.f);

  // Create file name for an image
  System::String outputFilePath = Path::Combine(outputDir, System::String(u"Slide_") + i + u".png");
  
  // Save the image in PNG format
  bmp->Save(outputFilePath, ImageFormat::get_Png());
}

Cách chuyển đổi SVG thành PNG bằng Aspose.Slides cho API C++

Đây là các bước để chuyển đổi SVG thành PNG trong C++.

 1. Cài đặt Aspose.Slides cho C++ .

 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C ++ của bạn.

 3. Mở tệp nguồn SVG bằng C++.

 4. Lưu kết quả dưới dạng tệp PNG.

Chuyển đổi trực tuyến miễn phí

Cách chuyển đổi PPT sang HTML bằng Python

Chuyển đổi SVG sang các định dạng được hỗ trợ khác

Bạn cũng có thể chuyển đổi SVG và lưu sang các định dạng tệp khác. Xem tất cả các định dạng được hỗ trợ bên dưới