Hợp nhất HTML trong C++

Thư viện C++ tốc độ cao và đa nền tảng để hợp nhất các tệp HTML bằng mã C++

Hợp nhất HTML với HTML bằng Aspose.Slides

Aspose.Slides for C++ là một thư viện C++ mạnh mẽ được sử dụng để tạo, chuyển đổi, hợp nhất và thao tác với các bản trình bày, tệp HTML và các tài liệu khác . Khi bạn hợp nhất HTML với HTML, bạn đang kết hợp hiệu quả nội dung từ 2 tài liệu để có được một tệp HTML. Aspose.Slides cho phép bạn hợp nhất các tài liệu HTML theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể hợp nhất HTML với tất cả các văn bản, định dạng, kiểu, v.v.

Hợp nhất HTML với HTML trong C++

Sử dụng Aspose.Slides for C++ , bạn có thể hợp nhất các tệp HTML một cách nhanh chóng chỉ với một vài dòng mã

Mã C++ để hợp nhất HTML với HTML


auto pres = System::MakeObject<Presentation>();

pres->get_Slides()->RemoveAt(0);
pres->get_Slides()->AddFromHtml(htmlText1);
pres->get_Slides()->AddFromHtml(htmlText2);

pres->Save(u"pres.html", SaveFormat::Html5);

Cách hợp nhất HTML trong C++

  1. Cài đặt Aspose.Slides cho C++. Xem Cài đặt .

  2. Thêm thư viện làm tài liệu tham khảo trong dự án của bạn.

  3. Tạo một thể hiện của lớp Trình bày.

  4. Tải các tệp HTML bạn muốn hợp nhất.

  5. Lưu tài liệu HTML kết quả.

Hợp nhất các tệp PDF trực tuyến

Cách hợp nhất PDF trong Python

Hợp nhất các tệp khác

Bạn cũng có thể kết hợp các tệp ở các định dạng khác để có được một tệp duy nhất