Hợp nhất hình ảnh trong C++

Thư viện C++ tốc độ cao và đa nền tảng để hợp nhất hình ảnh bằng mã C++

Hợp nhất hình ảnh với hình ảnh bằng Aspose.Slides

Aspose.Slides for C++ là một thư viện C++ mạnh mẽ được sử dụng để hợp nhất và thao tác với các bản trình bày, hình ảnh và các tệp khác. Khi bạn hợp nhất hình ảnh với hình ảnh, bạn đang kết hợp hiệu quả hai hình ảnh để có được một hình ảnh.

Hợp nhất hình ảnh với hình ảnh trong C++

Sử dụng Aspose.Slides for C++ , bạn có thể hợp nhất các tệp hình ảnh một cách nhanh chóng chỉ với một vài dòng mã

Mã C++ để hợp nhất hình ảnh với hình ảnh


auto pres = System::MakeObject<Presentation>();
    
auto image1 = pres->get_Images()->AddImage(File::ReadAllBytes(u"image1.png"));
pres->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->AddPictureFrame(ShapeType::Rectangle, 0.0f, 0.0f, 100.0f, 100.0f, image1);
auto image2 = pres->get_Images()->AddImage(File::ReadAllBytes(u"image2.png"));
pres->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->AddPictureFrame(ShapeType::Rectangle, 0.0f, 200.0f, 100.0f, 100.0f, image2);

for (int32_t index = 0; index < pres->get_Slides()->get_Count(); index++)
{
  auto slide = pres->get_Slides()->idx_get(index);
  auto fileName = String::Format(u"slide_{0}.png", index);
  slide->GetThumbnail()->Save(fileName, ImageFormat::get_Png());
}

Cách ghép ảnh trong C++

 1. Cài đặt Aspose.Slides cho C++. Xem Cài đặt .

 2. Thêm thư viện làm tài liệu tham khảo trong dự án của bạn.

 3. Tạo một thể hiện của lớp Trình bày.

 4. Tải hình ảnh bạn muốn hợp nhất dưới dạng khung ảnh.

 5. Lưu hình ảnh kết quả.

Hợp nhất các tệp PDF trực tuyến

Cách hợp nhất PDF trong Python

Hợp nhất các tệp khác

Bạn cũng có thể kết hợp các tệp ở các định dạng khác để có được một tệp duy nhất