Hợp nhất JPG trong C++

Thư viện C++ tốc độ cao và đa nền tảng để hợp nhất các hình ảnh JPG bằng mã C++

Hợp nhất JPG sang JPG bằng Aspose.Slides

Aspose.Slides for C++ là một thư viện C++ mạnh mẽ được sử dụng để hợp nhất và thao tác với các bản trình bày, hình ảnh và các tệp khác. Khi bạn hợp nhất JPG sang JPG, bạn đang kết hợp hiệu quả hai hình ảnh để có được một hình ảnh.

Hợp nhất JPG sang JPEG trong C++

Sử dụng Aspose.Slides for C++ , bạn có thể hợp nhất các tệp JPG một cách nhanh chóng chỉ với một vài dòng mã

Mã C++ để hợp nhất JPG sang JPG


auto pres = System::MakeObject<Presentation>();
    
auto image1 = pres->get_Images()->AddImage(File::ReadAllBytes(u"image1.jpg"));
pres->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->AddPictureFrame(ShapeType::Rectangle, 0.0f, 0.0f, 100.0f, 100.0f, image1);
auto image2 = pres->get_Images()->AddImage(File::ReadAllBytes(u"image2.jpg"));
pres->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->AddPictureFrame(ShapeType::Rectangle, 0.0f, 200.0f, 100.0f, 100.0f, image2);

for (int32_t index = 0; index < pres->get_Slides()->get_Count(); index++)
{
  auto slide = pres->get_Slides()->idx_get(index);
  auto fileName = String::Format(u"slide_{0}.jpg", index);
  slide->GetThumbnail()->Save(fileName, ImageFormat::get_Jpeg());
}

Cách hợp nhất JPG trong C++

 1. Cài đặt Aspose.Slides cho C++. Xem Cài đặt .

 2. Thêm thư viện làm tài liệu tham khảo trong dự án của bạn.

 3. Tạo một thể hiện của lớp Trình bày.

 4. Tải các tệp JPG bạn muốn hợp nhất dưới dạng khung ảnh.

 5. Lưu hình ảnh JPG kết quả.

Hợp nhất các tệp PDF trực tuyến

Cách hợp nhất PDF trong Python

Hợp nhất các tệp khác

Bạn cũng có thể kết hợp các tệp ở các định dạng khác để có được một tệp duy nhất