PPT PPTX ODP
Aspose.Slides  for C++

Khóa hoặc mật khẩu Bảo vệ tài liệu PowerPoint và OpenOffice bằng C++

Xây dựng ứng dụng C++ của riêng bạn để đặt mật khẩu cho bản trình bày bằng API phía máy chủ.