PPT PPTX ODP POT ppsx
Aspose.Slides  for C++
PPT

Khóa hoặc bảo vệ bằng mật khẩu PPT bằng C++

Xây dựng ứng dụng C++ của riêng bạn để bảo vệ tệp bản trình bày bằng API phía máy chủ.

Bảo vệ Bản trình bày PPT qua C++

Sử dụng Aspose.Slides for C++, bạn có thể bảo vệ bản trình bày PPT của mình khỏi bị mở hoặc sửa đổi bằng cách đặt mật khẩu. Sau đó, để mở hoặc sửa đổi bản trình bày bị khóa, người dùng phải cung cấp mật khẩu.

Mã hóa Bản trình bày PPT bằng C++


auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(u"pres.ppt");

presentation->get_ProtectionManager()->Encrypt(u"123123");
presentation->Save(u"encrypted-pres.ppt", SaveFormat::Ppt);

Đặt tính năng Chống ghi cho Bản trình bày PPT bằng C++


auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(u"pres.ppt");

presentation->get_ProtectionManager()->SetWriteProtection(u"123123");
presentation->Save(u"write-protected-pres.ppt", SaveFormat::Ppt);

Cách bảo vệ bằng mật khẩu PPT qua C++

Đây là các bước để Bảo vệ tệp PPT.

  1. Tải PPT với phiên bản Trình bày

  2. Bảo vệ bài thuyết trình bằng lớp ProtectionManager

  3. Lưu kết quả ở định dạng PPT

Các định dạng bảo vệ được hỗ trợ khác

Sử dụng C++, Bạn cũng có thể bảo vệ các định dạng sau: