PPT PPTX ODP
Aspose.Slides  for Java

Khóa hoặc mật khẩu Bảo vệ tài liệu PowerPoint và OpenOffice bằng Java

Xây dựng ứng dụng Java của riêng bạn để đặt mật khẩu cho bản trình bày bằng API phía máy chủ.