PPT PPTX ODP POT ppsx
Aspose.Slides for Java
PPTX

Khóa hoặc bảo vệ bằng mật khẩu PPTX bằng Java

Xây dựng ứng dụng Java của riêng bạn để bảo vệ tệp bản trình bày bằng API phía máy chủ.

Bảo vệ Bản trình bày PPTX qua Java

Sử dụng Aspose.Slides for Java, bạn có thể bảo vệ bản trình bày PPTX của mình khỏi bị mở hoặc sửa đổi bằng cách đặt mật khẩu. Sau đó, để mở hoặc sửa đổi bản trình bày bị khóa, người dùng phải cung cấp mật khẩu.

Mã hóa Bản trình bày PPTX bằng Java


Presentation presentation = new Presentation("pres.pptx");
try {
  presentation.getProtectionManager().encrypt("123123");
  presentation.save("encrypted-pres.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (presentation != null) presentation.dispose();
}

Đặt tính năng Chống ghi cho Bản trình bày PPTX bằng Java


Presentation presentation = new Presentation("pres.pptx");
try {
  presentation.getProtectionManager().setWriteProtection("123123");
  presentation.save("write-protected-pres.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (presentation != null) presentation.dispose();
}

Cách bảo vệ bằng mật khẩu PPTX qua Java

Đây là các bước để Bảo vệ tệp PPTX.

 1. Tải PPTX với phiên bản Trình bày

 2. Bảo vệ bài thuyết trình bằng lớp ProtectionManager

 3. Lưu kết quả ở định dạng PPTX

Các định dạng bảo vệ được hỗ trợ khác

Sử dụng Java, Bạn cũng có thể bảo vệ các định dạng sau: